کد خبر: 67955
ف
رتبه‌بندی ۲۰۲۰ شانگهای منتشر شد؛
۳۵ دانشگاه ایرانی در میان برترین دانشگاه‌های جهان
رتبه‌بندی موضوعی شانگهای در سال ۲۰۲۰ منتشر شد و ۳۵ دانشگاه ایرانی در جمع ۴ هزار دانشگاه برتر دنیا قرار گرفتند.

به گزارش ثریا رتبه بندی بین المللی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه بندی‌های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ منتشر می‌شود. رتبه بندی موضوعی ۲۰۲۰ نظام رتبه بندی بین المللی شانگهای امروز ۲۹ ژوئن منتشر شد و ۳۵ دانشگاه ایرانی در حوزه‌های مختلف حضور پر رنگی دارند.

این رتبه بندی بر اساس موضوعات در ۵۴ رشته دسته بندی شده است. تعداد ۳۵ دانشگاه ایرانی در ۳۳ موضوع حضور دارند و نام دانشگاه‌های ایرانی ۱۶۸ بار تکرار شده است.

دانشگاه‌های ایرانی حاضر در رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۰

موضوع رشته / دانشگاه‌های ایرانی / رتبه
علوم طبیعی ریاضی: آزاد اسلامی ۳۰۱-۴۰۰/ صنعتی امیرکبیر رتبه ۴۰۱-۵۰۰
فیزیک: صنعتی اصفهان ۴۰۱-۵۰۰/ آزاد اسلامی ۴۰۱-۵۰۰
علوم زمین: دانشگاه شیراز ۴۰۱-۵۰۰/ تربیت مدرس ۴۰۱-۵۰۰
بوم شناسی: دانشگاه تهران ۴۰۱-۵۰۰
علوم جو: آزاد اسلامی ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه شیراز ۳۰۱-۴۰۰
علوم فنی و مهندسی مهندسی مکانیک: آزاد اسلامی ۵۱-۷۵/‏‬ صنعتی نوشیروانی بابل ۷۶-۱۰۰/ تهران ۱۰۱-۱۵۰/ صنعتی امیرکبیر ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ فردوسی مشهد ۱۵۱-۲۰۰/ علم و صنعت ایران ۲۰۱-۳۰۰/ صنعتی اصفهان ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه سمنان ۲۰۱-۳۰۰/ صنعتی شریف ۲۰۱-۳۰۰/ تربیت مدرس ۲۰۱-۳۰۰/ ‏‬دانشگاه گیلان ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه تبریز ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه بین المللی امام خمینی ۳۰۱-۴۰۰/ صنعتی خواجه نصیر ۳۰۱-۴۰۰/ صنعتی شاهرود ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه کاشان ۳۰۱-۴۰۰
مهندسی برق و الکترونیک: دانشگاه تهران ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ صنعتی شریف ۲۰۱-۳۰۰/ صنعتی امیرکبیر ۴۰۱-۵۰۰/ صنعتی اصفهان ۴۰۱-۵۰۰/ آزاد اسلامی ۴۰۱-۵۰۰/ صنعتی شیراز ‏‬ ۴۰۱-۵۰۰/ دانشگاه تبریز ۴۰۱-۵۰۰
اتوماسیون و کنترل: ‏‬ دانشگاه تبریز ۱۵۱-۲۰۰
مهندسی مخابرات: صنعتی امیرکبیر ۲۰۱-۳۰۰/ صنعتی شریف ۲۰۱-۳۰۰/ ‏‬‏‬ دانشگاه تهران ۲۰۱-۳۰۰
علوم و فناوری ابزار: صنعتی اصفهان ۳۵/ آزاد اسلامی ۵۱-۷۵/ دانشگاه تهران ۷۶-۱۰۰/ دانشگاه تبریز ۱۰۱-۱۵۰/ صنعتی شریف ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ صنعتی امیرکبیر ۲۰۱-۳۰۰/ ‏‬ علم و صنعت ایران ۲۰۱-۳۰۰
مهندسی پزشکی: علوم پزشکی تبریز ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی تهران ۲۰۱-۳۰۰
علوم و مهندسی کامپیوتر: آزاد اسلامی ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه تهران ۳۰۱-۴۰۰/ صنعتی امیرکبیر ۴۰۱-۵۰۰/ ‏‬ صنعتی شریف ۴۰۱-۵۰۰
مهندسی عمران: آزاد اسلامی ۵۱-۷۵/ صنعتی شریف ۱۰۱-۱۵۰/ ‏‬ دانشگاه تهران ۱۰۱-۱۵۰/ ‏‬ صنعتی امیرکبیر ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ تربیت مدرس ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ ‏‬دانشگاه تبریز ۱۵۱-۲۰۰/‏‬ دانشگاه سمنان ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه گیلان ۲۰۱-۳۰۰
مهندسی شیمی: آزاد اسلامی ۱۰۱-۱۵۰/ صنعتی امیرکبیر ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ صنعتی اصفهان ۲۰۱-۳۰۰/ صنعتی شریف ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه تهران ۲۰۱-۳۰۰/ ‏ صنعتی نوشیروانی بابل ۳۰۱-۴۰۰/ ‏‬ علم و صنعت ایران ۳۰۱-۴۰۰/ ‏ دانشگاه شیراز ۳۰۱-۴۰۰/ ‏ تربیت مدرس ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه کاشان ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه تبریز ۳۰۱-۴۰۰/ ‏‬ فردوسی مشهد ۴۰۱-۵۰۰/ دانشگاه صنعتی سهند ۴۰۱-۵۰۰/ علوم پزشکی تهران ۴۰۱-۵۰۰/ ‏‬ ‏‬ دانشگاه اصفهان ۴۰۱-۵۰۰/ دانشگاه یاسوج ۴۰۱-۵۰۰
علوم و مهندسی مواد: صنعتی امیرکبیر ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه تهران ۳۰۱-۴۰۰/ آزاد اسلامی ۴۰۱-۵۰۰/ ‏‬ صنعتی شریف ۴۰۱-۵۰۰
علوم و مهندسی انرژی: آزاد اسلامی ۱۰۱-۱۵۰/ صنعتی نوشیروانی بابل ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ دانشگاه تهران ۱۵۱-۲۰۰/ دانشگاه فردوسی مشهد ۲۰۱-۳۰۰/ صنعتی اصفهان ۲۰۱-۳۰۰/ ‏‬ دانشگاه سمنان ۲۰۱-۳۰۰/ صنعتی شریف ۲۰۱-۳۰۰/ تربیت مدرس ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه تبریز ۲۰۱-۳۰۰/ صنعتی امیرکبیر ۳۰۱-۴۰۰/ ‏‬ ‏‬ علم و صنعت ایران ۳۰۱-۴۰۰/ ‏‬ صنعتی خواجه نصیر ۳۰۱-۴۰۰/ ‏‬ دانشگاه شهید بهشتی ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه شیراز ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه کاشان ۳۰۱-۴۰۰
منابع آب: دانشگاه تهران ۷۶-۱۰۰/‏‬ دانشگاه شیراز ۱۰۱-۱۵۰/ دانشگاه تبریز ۱۰۱-۱۵۰/ تربیت مدرس ۱۵۱-۲۰۰
علوم و صنایع غذایی: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ دانشگاه تهران ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ دانشگاه فردوسی مشهد ۲۰۱-۳۰۰/ ‏‬ صنعتی اصفهان ۲۰۱-۳۰۰/ ‏‬آزاد اسلامی ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه شیراز ۲۰۱-۳۰۰/ ‏‬ تربیت مدرس ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۰۱-۳۰۰
بیوتکنولوژی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی تهران ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه تهران ۳۰۱-۴۰۰/ آزاد اسلامی ۴۰۱-۵۰۰/ ‏‬ علوم پزشکی شهید بهشتی ۴۰۱-۵۰۰/ ‏‬ تربیت مدرس ۴۰۱-۵۰۰
مهندسی دریایی / اقیانوس: صنعتی امیرکبیر ۴۴
علوم و فناوری حمل و نقل: دانشگاه تهران ۱۰۱-۱۵۰/ صنعتی امیرکبیر ۱۵۱-۲۰۰
علوم و مهندسی معدن: دانشگاه تهران ۴۵/ صنعتی امیرکبیر ۵۱-۷۵/ ‏‬ ‏صنعتی اصفهان ۵۱-۷۵/ آزاد اسلامی ۵۱-۷۵/ ‏‬ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۵۱-۷۵/ ‏‬ تربیت مدرس ۵۱-۷۵
مهندسی متالورژی: دانشگاه تهران ۵۱-۷۵/ صنعتی اصفهان ۱۰۱-۱۵۰/ ‏‬ آزاد اسلامی ۱۰۱-۱۵۰/ صنعتی شریف ۱۰۱-۱۵۰/ صنعتی امیرکبیر ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ دانشگاه فردوسی مشهد ۱۵۱-۲۰۰/ علم و صنعت ایران ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ صنعتی سهند ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ دانشگاه شیراز ۱۵۱-۲۰۰
علوم زیستی علوم کشاورزی: دانشگاه تهران ۲۰۱-۳۰۰/ صنعتی اصفهان ۴۰۱-۵۰۰/ ‏‬ تربیت مدرس ۴۰۱-۵۰۰ ‏‬ ‏‬
علوم دامپزشکی: دانشگاه تهران ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ دانشگاه فردوسی مشهد ۲۰۱-۳۰۰/ آزاد اسلامی ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه شهید چمران اهواز ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه شیراز ۲۰۱-۳۰۰/ تربیت مدرس ۲۰۱-۳۰۰
علوم پزشکی پزشکی بالینی: علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج) ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی کرمانشاه ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی مازندران ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی تهران ۳۰۱-۴۰۰/ علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۴۰۱-۵۰۰/ علوم پزشکی ایران ۴۰۱-۵۰۰/ علوم پزشکی مشهد ۴۰۱-۵۰۰
بهداشت عمومی: علوم پزشکی مشهد ۱۵۱-۲۰۰/ علوم پزشکی تهران ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی ایران ۳۰۱-۴۰۰/ علوم پزشکی کرمان ۳۰۱-۴۰۰/ علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۰۱-۴۰۰
دندانپزشکی و علوم دهان و دندان: آزاد اسلامی ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی تهران ۲۰۱-۳۰۰
پرستاری: علوم پزشکی ایران ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی اصفهان ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی تبریز ۲۰۱-۳۰۰/ تربیت مدرس ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی تهران ۲۰۱-۳۰۰
فناوری پزشکی: علوم پزشکی تهران ۳۰۱-۴۰۰
داروسازی و علوم دارویی: علوم پزشکی تهران ۳۰۱-۴۰۰/ ‏‬ علوم پزشکی مشهد ۴۰۱-۵۰۰
علوم اجتماعی اقتصاد: دانشگاه تهران ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه آزاد اسلامی ۴۰۱-۵۰۰
مدیریت: دانشگاه آزاد اسلامی ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه تهران ۲۰۱-۳۰۰/ صنعتی امیرکبیر ۴۰۱-۵۰۰/ علم و صنعت ایران ۴۰۱-۵۰۰/ صنعتی شریف ۴۰۱-۵۰۰

رتبه بندی موضوعی شانگهای (GRAS) سال ۲۰۲۰ امروز منتشر شد. رتبه بندی شانگهای از سال ۲۰۰۹ آغاز شده و دانشگاه‌های جهان را (ARWU) در ۵۴ رشته زیر مجموعه علوم طبیعی، مهندسی، علوم زیستی، علوم پزشکی و علوم اجتماعی است رتبه بندی کرده است. در مجموع بیش از چهار هزار دانشگاه رتبه بندی شده‌اند.

دانشگاه‌های ایالات متحده در ۳۱ موضوع در جایگاه‌های برتر قرار دارند و دانشگاه‌های چین در ۱۱ موضوع در جایگاه‌های برتر هستند.

بهترین عملکرد متعلق به دانشگاه هاروارد است که در ۱۴ موضوع در رده برتر قرار دارد که ۵ موضوع علوم اجتماعی، ۴ موضوع علوم پزشکی، ۳ موضوع مهندسی و ۲ موضوع علوم زیستی است. انستیتو فناوری ماساچوست MIT نیز دارای رتبه برتر در ۶ موضوع است که ۵ مورد آن مربوط به موضوعات مهندسی است.

دانشگاه‌های دیگری که در بیش از یک موضوع در رتبه برتر قرار دارند عبارتند از: دانشگاه کالیفرنیا برکلی، دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه کلرادو از ایالات متحده، دانشگاه آکسفورد از انگلستان و دانشگاه فنی نانیانگ از سنگاپور.

همچنین دانشگاه پاریس Saclay در اولین حضور خود در رتبه بندی جهانی موضوعی شانگهای در صدر جدول موضوع ریاضیات قرار دارد.

دانشگاه‌های برتر دنیا در رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۰

موضوع

رشته / دانشگاه‌های خارجی

علوم طبیعی ریاضی: دانشگاه پاریس Saclay فرانسه
فیزیک: انستیتو فناوری ماساچوست MIT آمریکا
شیمی: دانشگاه کالیفرنیا برکلی آمریکا
علوم زمین: دانشگاه کلرادو آمریکا
جغرافی: دانشگاه آکسفورد انگلستان
بوم شناسی: دانشگاه آکسفورد انگلستان
اقیانوس شناسی: دانشگاه واشنگتن آمریکا
علوم جو: دانشگاه کلرادو آمریکا
علوم فنی و مهندسی مهندسی مکانیک: دانشگاه کمبریج انگلستان
مهندسی برق و الکترونیک: انستیتو فناوری ماساچوست MIT آمریکا
اتوماسیون و کنترل: ‏‬ انستیتو فناوری ماساچوست MIT آمریکا
مهندسی مخابرات: دانشگاه شینهوا چین
علوم و فناوری ابزار: انستیتو فناوری هاربین چین
مهندسی پزشکی: دانشگاه هاروارد آمریکا
علوم و مهندسی کامپیوتر: انستیتو فناوری ماساچوست MIT آمریکا
مهندسی عمران: دانشگاه تونگجی (Tongji) چین
مهندسی شیمی: انستیتو فناوری ماساچوست MIT آمریکا
علوم و مهندسی مواد: انستیتو فناوری ماساچوست MIT آمریکا
علوم نانو و فناوری نانو: دانشگاه فنی نانیانگ سنگاپور
علوم و مهندسی انرژی: دانشگاه فنی نانیانگ سنگاپور
علوم و مهندسی محیط زیست: دانشگاه هاروارد آمریکا
منابع آب: انستیتو فناوری زوریخ (ETH) سوئیس
علوم و صنایع غذایی: دانشگاه جیانگنان (Jiangnan) چین
بیوتکنولوژی: دانشگاه هاروارد آمریکا
مهندسی هوافضا: دانشگاه بیهانگ (Beihang) چین
مهندسی دریایی / اقیانوس: دانشگاه شانگهای جیاتونگ (Shanghai Jiao Tong) چین
علوم و فناوری حمل و نقل: دانشگاه پکن جیاتونگ (Jiao Tong) چین
سنجش از دور: دانشگاه ووهان چین
معدن و مهندسی معدن: دانشگاه جنوب شرقی چین
مهندسی متالورژی: دانشگاه علوم و فناوری پکن چین
دانش زیستی علوم بیولوژیکی: دانشگاه هاروارد آمریکا
علوم بیولوژی انسانی: دانشگاه هاروارد آمریکا
علوم کشاورزی: دانشگاه تحقیقاتی Wageningen هلند
علوم دامپزشکی: دانشگاه گنت بلژیک
علوم پزشکی پزشکی بالینی: دانشگاه هاروارد آمریکا
بهداشت عمومی: دانشگاه هاروارد آمریکا
دندانپزشکی و علوم دهان و دندان: دانشگاه میشیگان (آن آربور) آمریکا
پرستاری: دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا
فناوری پزشکی: دانشگاه هاروارد آمریکا
داروسازی و علوم دارویی: دانشگاه هاروارد آمریکا
علوم اجتماعی اقتصاد: دانشگاه شیکاگو آمریکا
آمار: دانشگاه هاروارد آمریکا
حقوق: دانشگاه ییل آمریکا
علوم سیاسی: دانشگاه هاروارد آمریکا
جامعه‌شناسی: دانشگاه کالیفرنیا برکلی آمریکا
آموزش: دانشگاه هاروارد آمریکا
ارتباطات: دانشگاه آمستردام هلند
روانشناسی: دانشگاه هاروارد آمریکا
مدیریت بازرگانی: دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا
امور مالی: دانشگاه نیویورک آمریکا
مدیریت: دانشگاه ملی سنگاپور
مدیریت عمومی: دانشگاه ارهوس دانمارک
مدیریت گردشگری: دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ
کتابداری و علوم اطلاعات: دانشگاه هاروارد آمریکا

بیش از ۱۸۰۰ دانشگاه از ۹۰ کشور و منطقه در این نسخه منتشر شده‌اند و در مجموع ۱۹ هزار و ۱۰۰ بار در جدول موضوعی حضور دارند. دانشگاه‌های ایالات متحده ۴ هزار و ۸۲۶ بار، دانشگاه‌های چین هزار و ۶۴۷ بار و دانشگاه‌های انگلستان ۱ هزار و ۶۰۷ بار.

رتبه بندی موضوعی از روش شفافی استفاده کرده است و شاخص‌های رتبه بندی شامل معیارهای کیفیت تحقیق، میزان همکاری بین المللی، تحقیق با کیفیت عالی و بالاترین جوایز علمی است. جایزه علمی یک شاخص برجسته از رتبه بندی جهانی شانگهای است. در ۳۰ مورد از رتبه بندی موضوعی شانگهای در ۲۰۲۰ در ۱۰۰ دانشگاه، اساتید جایزه علمی کسب کرده‌اند.

همچنین پژوهش‌های برتر علمی از ۱۵۱ ژورنال برتر در ۴۷ موضوع و ۲۲ کنفرانس برتر علمی در علوم و مهندسی کامپیوتر مدنظر بوده است.

به منظور تشویق پژوهش با کیفیت بالا، در رتبه بندی موضوعی ۲۰۲۰ شانگهای شاخص PUB با Q۱ جایگزین شده است. در واقع تعداد مقالاتی که توسط یک مؤسسه در یک موضوع علمی در مجلات با ضریب تأثیر بالا نوشته شده است، مدنظر قرار گرفته است.

در رتبه بندی جهانی موضوعی ۲۰۲۰ شانگهای شاخص‌هایی شامل تعداد مقالات منتشر شده در مجلات با ضریب تأثیر بالا در یک موضوع علمی، استنادات علمی، مقالات علمی که با نویسنده بین المللی در یک موضوع علمی تألیف شده‌اند، تعداد مقالات چاپ شده در مجلات و کنفرانس‌های برتر و جوایز علمی استادان مورد بررسی بوده است.

منبع: خبرگزاری مهر


مرتبط ها
ارسال نظر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

معاون علمی رئیس جمهور در کمیسیون آموزش حضور می‌یابد

اعطای گرنت پژوهشی به برگزیدگان سیزدهمین جشنواره آموزشی شهیدمطهری

امتیاز واحدهای عملی اساتید دانشگاه فنی و حرفه‌ای افزایش یافت

نحوه دفاع از پایان نامه دانشجویان علامه به صورت آنلاین

هشدار شرکت‌های مخابراتی به پیامدهای حذف تجهیزات هواوی در انگلیس

رئیس مرکز جذب و امور هیأت علمی دانشگاه آزاد منصوب شد

استفاده حداکثر از ۵۰ درصد ظرفیت خوابگاه‌ها در سال تحصیلی جدید

سیستم عامل جدید هواوی شهریور عرضه می‌شود

همکاری‌های علمی دانشگاهی با موسسه تبادلات دانشگاهی آلمان بررسی شد

میزان شهریه سال آینده آزاد به هیات امناهای استانی واگذار شد

آمار ثبت نام در دوره‌های کاردانی نظام جدید/ امشب آخرین فرصت

کارت کنکور دکتری سال ۹۹ فردا منتشر می‌شود

تبلتی که نمایشگر ثانویه می‌شود

از این افراد تست کرونای رایگان گرفته می‌شود

دانشگاه‌ها خود را برای ترم مجازی آماده می‌کنند

تعداد فوتی‌های کرونا در این استان رکورد زد

مار عظیم الجثه در آغوش فاطمه گودرزی+عکس

اینم بدترین شغل جهان+عکس

دلار امروز چند؟

تکلیف ذخیره کارت سوخت چه می‌شود؟

گردش بسیار بالای کرونا در این استان

قدرت انتشار کرونا ویروس در شکل جدید چند برابر شده است

موضع گیری آلمان بر ضد شرکت‌های فناوری چین

گران شدن قیمت پایه آیفون ۱۲ نسبت به نسخه‌های پیشین

درآمد صنعت نرم افزار چین علیرغم شیوع کرونا رشد کرد

نتایج یک دارو برای درمان کرونا به زودی اعلام می‌شود

تشخیص کرونا ۹ روز قبل از علائم

مارک ماسک رهبر انقلاب+عکس

صعود بی‌سابقه ۷۱ هزار واحدی شاخص بورس

طرح آجر به دنبال افزایش اعتبارات نوسازی مدارس نیست

جمع آوری مدارس خشت و گلی و بخاری‌های نفتی از سطح استان

«بسته اقتصاد مردمی» در ۵ محور در دستور کار مجلس است

سوداگران ارز صادراتی مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند

مجادلات مردم را ناراحت می‌کند/ همه باید در مقابل دشمن یکصدا باشیم

آمار داوطلبان کنکور مبتلا به کرونا

نهاد از برنامه‌های نخبگان دانشگاهی با موضوع حجاب حمایت می‌کند

نماینده مجلس در افتتاحیه روسری فروشی+عکس

ارتباط تصویری رهبر انقلاب با قالیباف+عکس

انسان با نیروی عقل می‌تواند نیروهای پست و حیوانی را کنترل کند

چگونه می‌توان جریان عدالت‌خواهی را تقویت کرد؟

کتاب «قواعد تبلیغ دین در کتاب و سنت» منتشر شد

تصویر جدید از ماسک زدن رهبر انقلاب +عکس

آگهی فروش قسطی پورشه در تهران+عکس

طرح مالیات بر خانه خالی تصویب شد

نماینده سنقر: ارزش یارانه مردم، دو دلار شده!

دین و روانشناسی با هم تعارضی ندارند

شفاف در بنیاد مستضعفان عمل می‌کنیم/در کرونا به مردم کمک خواهیم کرد

هیئت دولت مصوبه مربوط به قراردادهای بالادستی نفت و گاز را لغو کرد

جزئیات آزمون‌های ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی اعلام شد

پیش بینی تسهیلات ویژه دانشجویان نو ورود/ مهمان شدن در محل سکونت

واکنش بازیگر معروف به شکایت همسرش+عکس

تصمیم جدیدی درباره کنکورها گرفته نشد

بلاخره کی به کی رشوه داده؟+عکس

تیتر عجیب روزنامه سازندگی جنجالی شد+عکس

فحاشی جدید به احمدی‌نژاد

تصویری دردناک از یک پدر+عکس

تصویری از دو گورخر که همه را گیج کرد +عکس

ثبت این تصویر از دماوند ۱۰ سال طول کشید+عکس

پیشنهاد رسایی برای گشت ارشاد مردان+عکس

قیمت مرغ دوباره بالا رفت

بعد از آیفون اجاره‌ای به اینجا می‌رسیم+عکس

چرا شیر و لبنیات گران می‌شود؟

صدور ۴ میلیون کد بورسی در کمتر از ۴ ماه

جدیدترین قیمت‌ها در بازار ارز

قیمت اوراق مسکن باز هم افزایش یافت

واکسن «ب ث ژ» نرخ مرگ و میر کرونا را کاهش می دهد

افزایش احتمال مرگ و میر کووید۱۹ با قند خون بالا

افشای رازهای خلقت با برخورد ۲ ستاره نوترونی و تپ اختر

همنشینی سیاره ناهید با ستاره الدبران/ رویت با چشم غیر مسلح

کشف «دیوار قطب جنوب» در فاصله یک میلیارد سال نوری از زمین

مشخصات کامل گوشی وان پلاس نورد فاش شد

هشدار مایکروسافت به دورکارها درباره باجگیری اپلیکیشن‌ها

تخریب فیبرنوری شهرداری و قطع دسترسی به برخی سایت های ایرانی

بررسی تغییر نرخ مکالمات موبایل و پیامک

ثبت نام ۱۱۵ هزار داوطلب در دوره‌های کاردانی نظام جدید

ماسک عجیب حریرچی با یک تکه از پیژامه‌+عکس

پیشنهاد حسن عباسی برای تشکیل یک وزارت جدید+عکس

ماجرای یخچال خالی این نماینده مجلس

فرآیندهای برگزیده سیزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری معرفی شدند

برنامه‌های حوزه‌های علمیه خواهران در هفته عفاف و حجاب

این دو تصویر مردم ایران را شوکه کرد+عکس

آزادی زیاد مردم در زمان شاه؟ +عکس

تصویر جنجالی شهردار تهران هنگام خرید+عکس

تاجگردون در حال ترک مجلس+عکس

تصویر نگران‌کننده از بیمارستان مسیح دانشوری +عکس

پرشیا با ظاهری متفاوت در کرج+عکس

کنایه مجری ممنوع التصویر به احمدی نژاد+عکس

تصویری دردناک از یک پدر+عکس

انتقاد تند از حرف‌های وزیر بهداشت+عکس

عدم رعایت پروتکل‌ بهداشتی در نمازجمعه شیراز+عکس

تصویر این دختر در مترو تهران سوژه شد+عکس

کرونا نگرفتم ولی این طوری شدم+عکس

تصمیم جنجالی عربستان در مدینه

تصویری عجیب از هجوم مردم برای خرید دلار ۲۲ هزار تومانی+عکس

اینجا اروپا نیست، تنکابن است +عکس

تصویری از دو گورخر که همه را گیج کرد +عکس

خانواده پرجمعیت علیرضا خمسه+عکس

تصویر این خفاش دنیا را وحشت زده کرد+عکس

گاو سوار بر پژو سوژه جهان شد+عکس

شیر نر این طور یک کفتار را خفه کرد+عکس

مار عظیم الجثه در آغوش فاطمه گودرزی+عکس

تصویری از یک پژو که جنجالی شد+عکس

اولین تصویر از داخل ضریح پیامبر(ص)+عکس

اشک‌های ایروانی متهم اقتصادی در دادگاه+عکس

ابوعلی‌سینا با ماسک در همدان+عکس

این میوه ۳۰۰ برابر از قند شیرین تر است+عکس

طرح استیضاح روحانی در مجلس؟

رشد خیره‌کننده ارز افغانی نسبت به ریال ایران +عکس

لحظه وداع سردار سلیمانی+عکس

واکنش سخنگوی دولت به احضار روحانی در مجلس