کد خبر: 149286
ف
مشمولان طرح بورسیه صنعتی:
طرح بورسیه صنعتی برای دانشجویان مستعد اجرا می‌شود
طرح بورسیه صنعتی با هدف ارتقای توانمندی‌های عملی و فنی استعدادهای برتر از طریق ارتباط با واحدهای اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های اجتماع نخبگانی برای ارتقای فعالیت واحدهای اقتصادی اجرا می شود.

به گزارش ثریا -  در راستای اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان در خصوص «ساماندهی و گسترش پشتیبانی‌های مستقیم و غیرمستقیم مادی به اجتماع نخبگانی در قالب بورس، جایزه های مقطعی و پژوهانه از سوی سازمان های دولتی، بخش خصوصی و نهادهای عمومی منطبق با پایش پیشرفت مرحله ای و اثرگذاری آنان» شیوه نامه اجرای آزمایشی توسعه به کارگیری دانشجویان مستعد تحصیلی در واحدهای اقتصادی کشور که به اختصار «طرح بورسیه صنعتی» نام گذاری شده، تدوین شده است. همکاری قانونی بین هر یک از واحدهای اقتصادی و دانشجوی پذیرفته شده، مبتنی بر قراردادی که مزایای مادی و غیرمادی آن و بر اساس توافق دو طرف، به عنوان بورسیه صنعتی تعریف شده است.

بر اساس این شیوه نامه، شناسایی، هدایت، توانمندسازی، جذب و نگهداشت سرمایه انسانی مستعد برتر و نخبه در واحدهای اقتصادی کشور، آموزش مهارت های لازم و مرتبط با نیازهای واحدهای اقتصادی به استعدادهای برتر، ارتقای توانمندی‌های عملی و فنی استعدادهای برتر از طریق ارتباط مستمر آنان با واحدهای اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های اجتماع نخبگانی برای ارتقای فعالیت های واحدهای اقتصادی از اهداف این طرح به شمار می رود.

مشمولان طرح بورسیه صنعتی

مشمولان این طرح نیز عبارت اند از دارندگان نشان های طلا، نقره و برنز کشوری در المپیادهای ملی دانش آموزی با معرفی باشگاه دانش پژوهان جوان و تأیید بنیاد ملی، دارندگان رتبه‌های ۱ تا ۲۰۰۰ آزمون های سراسری ورود به مقطع پایه دانشگاه، دارندگان رتبه های ۱۰ درصد برتر استان در آزمون های سراسری ورود به مقطع پایة دانشگاه صرفا در استان های کمتر برخوردار، برگزیدگان رویدادهای نخبگانی مورد تأیید بنیاد ملی و دانشجویان حائز ۹۰ درصد حدنصاب برگزیدگی در طرح توسعة فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی (طرح شهید وزوایی) در سال تحصیلی ثبت درخواست. آنطور که در این شیوه نامه تاکید شده، رتبه در آزمون سراسری بدون لحاظ کردن سهمیه در نظر گرفته می شود و دانشجوی پذیرفته شده، مشمول قانون کار نیست.

وظایف واحدهای اقتصادی

در این شیوه وظایفی برای موسسه علمی (مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور) و همچنین واحدهای اقتصادی تعریف شده است که اعلام نیازمندیهای نیروی انسانی مستعد به بنیاد استان همراه با تعیین جایگاه شغلی آینده وی در واحد اقتصادی در دو بخش، بخش اول پذیرش مستقیم از آزمون سراسری ورود به مقطع پایه و بخش دوم پذیرش از میان دانشجویان مستعد مشغول به تحصیل در هر یک از مؤسسات علمی، تعیین شاخص های مورد نیاز واحد اقتصادی برای مصاحبه به منظور گزینش نهایی مشمول و ایجاد زمینه آموزش های فنی و مهارتی با همکاری مؤسسه علمی و بنیاد استانی برای دانشجویان پذیرفته شده و پرداخت اعتبار کارآموزی فناورانه به پذیرفته شده در قبال فعالیت وی و جذب و بکارگیری پذیرفته شده بعد از دانش آموختگی وی از جمله وظایف واحدهای اقتصادی به شمار می رود.

وظایف موسسه علمی

برخی وظایف موسسه علمی نیز عبارت است از احصای رشته های مورد نیاز واحدهای اقتصادی و اقدام به منظور اخذ کد رشته مورد نیاز آنها، مصاحبه با مشمولان متقاضی با هماهنگی بنیاد استانی و واحد اقتصادی، معرفی پذیرفته شدگان به بنیاد استان و واحد اقتصادی، معرفی استاد راهبر به منظور هدایت و راهنمایی دانشجوی پذیرفته شده با هماهنگی واحد اقتصادی و تأیید بنیاد استانی، تأمین خوابگاه در ایام تابستان در صورت نیاز واحد اقتصادی برای حضور دانشجوی پذیرفته شده، ارسال گزارش وضعیت تحصیل دانشجوی پذیرفته شده به بنیاد استان و واحد اقتصادی در پایان هر نیمسال تحصیلی و صدور معرفینامه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی شامل نیمسال تابستان برای دانشجوی پذیرفته شده برای ارائه به واحد اقتصادی.

وظایف دانشجوی پذیرفته شده

همچنین حفظ حسن تحصیل بر اساس برنامة تحصیلی تعیین شده از سوی مؤسسه علمی، همکاری موثر با واحد اقتصادی در چارچوب قرارداد منعقد شده و ارائه گزارش ماهانه از فعالیت های خود به واحد اقتصادی، مؤسسه علمی و بنیاد استانی، شرکت مؤثر در دوره های کارآموزی، مهارت افزایی و سایر دوره های آموزشی که توسط واحد اقتصادی، مؤسسة علمی و یا بنیاد ملی یا استانی برگزار میشود، حضور و انجام فعال یت مطابق با شرح فعالیت مصوب طی یک روز در هفته (پنجاه ساعت درماه) در طی نیمسال تحصیلی و دو روز در هفته (یکصد ساعت در ماه) در طول تابستان در واحد اقتصادی با هماهنگی مؤسسه علمی، انجام دورۀ تعهد خدمت در واحد اقتصادی پس از دانش آموختگی به میزان حداقل برابر با مدت زمان بهرهمندی از مزایای این طرح، حل مسائل و چالش های اولویت دار علمی، پژوهشی، فناورانه و فرهنگی کشور و رعایت تعهدات منع افشای اطلاعات واحد اقتصادی در صورت درخواست از وظایف دانشجوی پذیرفته شده به شمار می رود.

فرایند اجرا نیز به شرح زیر است؛

قائم مقام بنیاد ملی، بودجه حمایت از پذیرفته شدگان را در هر استان تعیین میکند. بنیاد استانی با هماهنگی مدیر طرح، کارگروه را تشکیل می دهد . واحدهای اقتصادی درخواست خود را برای مشارکت در طرح بورسیه صنعتی با تعیین جایگاه های مورد نیاز در دو بخش پذیرش از طریق آزمون سراسری ورود به مقطع پایه و پذیرش از میان دانشجویان مستعد مشغول به تحصیل در هر یک از مؤسسات علمی، به کارگروه ارسال میکنند.

کارگروه، نیازهای نیروی انسانی احصاء شده توسط واحدهای اقتصادی را بررسی و فهرست رشته های مرتبط با نیازمندیهای تأیید شده را به مؤسسة علمی استان ارسال می کند. مؤسسة علمی نیز با توجه به ظرفیتهای خود و با عنایت به نیازمندیهای واحدهای اقتصادی، فهرست رشته ها و همچنین برنامة توانمندسازی اعم از واحدهای رسمی درسی و دوره های کوتاه مدت آموزشی را به کارگروه اعلام میکند.

مؤسسة علمی در موعد تعیین شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کد رشته-محل تحصیل مورد تأیید کارگروه را برای درج در دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری، به وزارت علوم، تحق یقات و فناوری ارسال می کند. متقاضیان غیرنوورود برای بهره مندی از طرح بورسیه صنعتی الزام است درخواست خود را بر اساس برنامه زمانبندی اعلامی از سمت بنیاد ملی در سامانه اطلاعاتی بنیاد ملی ثبت کنند.

بنیاد ملی پس از بررسی درخواست ها، مشمولان غیرنوورود را مشخص و برای مصاحبه، به بنیاد استانی معرفی میکند. مشمولان نوورود برای بهره مندی از طرح بورسیه صنعتی مستقیماً از طرف سازمان سنجش آموزش کشور (سه برابر ظرفیت) به مؤ سسه علمی معرفی می شوند. مصاحبه از مشموالن توسط مؤسسه علمی با هماهنگی واحد اقتصادی و بنیاد استانی انجام و دانشجویان پذیرفته شده به واحد اقتصادی و بنیاد استانی معرفی می شوند.

هر یک از دانشجویان نوورود پذیرفته شده پروندۀ خود را در سامانة اطلاعاتی بنیاد ملی تکمیل و درخواست خود را برای دریافت تسهیلات بنیاد ملی ثبت می کنند. کارگروه استان قرارداد بورسیه صنعتی بین واحد اقتصادی، مؤسسه علمی و پذیرفته شده را تنظیم می کند. وظیفه نظارت بر قرارداد را بنیاد استانی برعهده میگیرد. دانشجوی پذیرفته شده تحصیل خود را در مؤسسة علمی و همکاری خود را با واحد اقتصادی مطابق با تعهدات مشخص شده آغاز می کند. مؤسسة علمی و واحد اقتصادی در انتهای هر نیم سال تحصیلی، رضایت یا نارضایتی خود را از وضعیت تحصیل و فعالیت های برگزیده، در سامانه اطلاعاتی بنیاد ملی ثبت می کنند.

*مبالغ اعتبار فعالیت کاراموزی فناورانه به تفکیک سهم بنیاد نخبگان و واحد اقتصادی در طی نیمسال تحصیلی به شرح زیر است؛

طرح «بورسیه صنعتی» برای دانشجویان مستعد اجرا می‌شود

*تسهیلات اعطایی به دانشجویان پذیرفته شده در جدول زیر قابل مشاهده است؛

طرح «بورسیه صنعتی» برای دانشجویان مستعد اجرا می‌شود

 

منبع : بنیاد ملی نخبگان

 


مرتبط ها
ارسال نظر
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

همایش آموزش پزشکی با شعار از کلاس درس تا عرصه برگزار می شود

راهیابی 15 ‌دانشجومعلم‌ دانشگاه فرهنگیان به مرحله ملی جشنواره دانشجوی نمونه‌

7 اردیبهشت؛ آخرین مهلت اعتراض‌ به آزمون ‌المپیادهای علمی

پیش‌ثبت‌نام مدارس غیردولتی براساس شهریه سال گذشته است

شیوه‌نامه صلاحیت علمی اساتید به صلاحیت علمی- حرفه‌ای تغییر کرد

کتاب شعر من خیالم تخت است برای بچه‌ها منتشر شد

کتاب قوانین و مقررات صادرات و واردات منتشر شد

آثار جشنواره مد و لباس نقش تن‌پوش در حال داوری است

۲۷ هزار داوطلب آزمون دکتری سال ۱۴۰۳ انتخاب رشته کردند

۳۲۷ هزار نفر کارت نوبت اول کنکور سراسری سال ۱۴۰۳ را دریافت کردند

تعیین ظرفیت پذیرش در آزمون دکتری تخصصی رشته های داروسازی

دومین نمایشگاه کار دانشگاه تهران خردادماه برگزار می‌شود

نتایج اولیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد

پیروزی تیم‌ ملی والیبال دانش‌آموزی ایران مقابل اوگاندا

معاون وزیر آموزش و پرورش: امروز فاصله دانش‌آموزان با مربیان زیاد شده است

انتصاب در آموزش و پرورش

کتاب آموزش صهیونیسم‌شناسی در نظام آموزشی تدریس شود

تدوین دستورالعمل افزایش آموزش‌های مهارتی در دانشگاه‌ها

داوطلبان کنکور در حین و پس از آزمون چه باید بکنند؟

شاسی‌بلند جدید چینی که با مدل تسلا مو نمی‌زند+عکس

اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون دکتری اعلام شد

اعطای درجه به هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی

برگزاری 90 رویداد در دانشگاه تهران به مناسبت جشن 90 سالگی

برای اولین بار اشعه ایکس برآمده از اتم‌ها کشف شد

باتری این ریزسیاه‌چاله‌ فضایی می‌تواند انرژی چند نسل یک خانواده را تامین کند

کارخانه جدید ایلان ماسک در هند افتتاح می‌شود

بن سلمان از ساخت پروژه بلندپروازانه‌اش منصرف شد

جاسوس همه‌فن حریف اوکراینی‌ها که در جنگ با روسیه به کمک‌شان می‌آید

خسرویان: هیچ رشته‌ای بدون پیوست شغلی در دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای راه‌اندازی نمی‌شود

هشدار پلیس فتا نسبت به کلاهبرداری به بهانه فروش سوالات کنکور

اعلام نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش به‌زودی

دانشگاه شریف به‌دنبال راه‌اندازی انستیتو از دانشگاه سازمان ملل است

پیشتازی ۲۶ درصدی داوطلبان زن در نوبت اول کنکور

تقویت همکاری انجمن‌های علمی با کمیته تحقیقات دانشجویی

علت فیلتر دسکورد اعلام شد

یک صفحه جدید به واتساپ اضافه می‌شود+عکس

رونمایی از سریع‌ترین مرسدس بنز AMG+عکس

علت خالی شدن باتری‌ گوشی‌های اندرویدی کشف شد

پدافند ضدهوایی ایران که شبیه اس ۳۰۰ روسیه است+عکس

دیوان میرزا صالح تبریزی روانه بازار نشر شد

کتاب صوتی برزویه پزشک منتشر شد/اقتباسی از داستان‌ کلیله و دمنه

اختصاص امتیاز ویژه به اعضای هیات علمی درصورت تالیف کتب درسی با ارزش علمی بالا

لزوم تعریف کارنامه پرورشی و نخبگانی برای شرکت‌کنندگان مسابقات قرآنی

بررسی راهکارهای رفع موانع حقوقی برای برخورد با تخلفات فرهنگی در حوزه آموزش و پرورش

ساخت ۷ هزار مدرسه در دولت سیزدهم

سامانه رصد افت تحصیلی و مسائل ‌روانشناختی دانشجویان راه‌اندازی شد

ایجاد اولین دبیرخانه دانشگاهی پیشگیری و کنترل دخانیات

استقبال دانشگاهیان از جشنواره شهید آوینی ۳ برابر سال گذشته بود

کارت شرکت در نوبت اول کنکور سراسری ۱۴۰۳ منتشر شد

اعلام نحوه پرینت و رفع نقص کارت شرکت در نوبت اول کنکور ۱۴۰۳

اعلام زمان آغاز ثبت‌نام کلاس اولی‌ها

لزوم افزایش ارتباط فعال دانشگاه با جوامع و نهادهای مردمی

مهلت ثبت‌نام و مبلغ وام شهریه اعلام شد

هشدار تیم پشتیبانی شاد نسبت به پیام‌های سودجویان

دانش‌آموزان می‌توانند سفیر سلامت باشند

انجام نخستین پژوهش دانشگاهی باستان‌شناسی جنایی در دانشگاه تهران

نخستین همایش بین‌المللی «غزه زنده است» در دانشگاه الزهرا(س) برگزار می‌شود

مدارس غیردولتی چگونه می‌توانند عدالت آموزشی را گسترش دهند؟

تعیین تکلیف معلم بلاگرها برای حفظ حریم خصوصی دانش‌آموزان و معلمان

استخدام ۴۱۷۰ مراقب سلامت و بهداشت/ برگزاری آزمون ۱۴ اردیبهشت

توسعه آموزش‌های فنی حرفه‌ای در مدارس غیردولتی و هیات امنایی

ابلاغ آیین‌نامه جدید مدارس غیردولتی؛ تکلیف «شهریه» و «حقوق و بیمه» معلمان مشخص شد

انتشار فراخوان طرح تولید محتوای هدفمند هنر و زندگی

آغاز ثبت‌نام ترم تابستان دوره‌های مرکز آموزش هنر جهاد دانشگاهی تهران

تمدید مهلت ثبت‌نام بدون آزمون دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

مبلغ وام شهریه دانشجویان دانشگاه پیام نور اعلام شد

سرپرست دانشگاه علم و صنعت ایران منصوب شد

مهلت ثبت نام در آزمون فلوشیپ پزشکی سال ۱۴۰۳ دوباره تمدید شد

مراسم هزار دف در روستای پالنگان

جنگ موقعیت‌های دراماتیکی برای نوشتن دارد

جدیدترین رتبه جهانی دانشگاه تهران/ جایگاه نخست ملی در مهندسی

تدوین آیین‌نامه اوقات فراغت روی میز وزارت آموزش‌ و پرورش

نگاه سطحی آفت کار تشکیلاتی است

سیلی ایران به رژیم صهیونیستی دل مردم ایران را شاد کرد

مهلت پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه تمدید شد

جزییات شرکت در رشته‌های خاص و دارای آزمون عملی کنکور اعلام شد

سه شیوه اصلی پذیرش در دوره دکتری/ نحوه گزینش نهایی داوطلبان

پایان خرداد آخرین مهلت ثبت‌نام در مسابقه ملی نانو

سعدی سخنگوی بین‌المللی فرهنگ ایران است

ترجمه کتاب خدا و زمان به کتابفروشی‌ها آمد

سنگی که طلا نیست اما بسیار گران قیمت است+عکس

سیاره بیگانه بنفش رنگ میزبان بیگانگان فضایی

قدرتمندترین پهپاد ایرانی که در اوکراین معروف شده+عکس

گوشی جدید وان پلاس با دوربین تله فوتو و ماکرو معرفی می‌شود+عکس

رفع مشکل بزرگ آیفون که سال ها ذهن کاربران را مشغول کرده بود+عکس

اخراج کارگران تسلا و پرداخت پاداش هنگفت به ایلان ماسک

رونمایی از سریع‌ترین مرسدس بنز AMG+عکس

بن سلمان از ساخت پروژه بلندپروازانه‌اش منصرف شد

یک صفحه جدید به واتساپ اضافه می‌شود+عکس

چهار تغییر در دانشگاه فرهنگیان

پدافند ضدهوایی ایران که شبیه اس ۳۰۰ روسیه است+عکس

جزئیات اعلام نتایج آزمون آموزگاری و حضور در مراحل مختلف استخدام

راه‌اندازی سامانه مهارت افزایی هدفمند و نوآورانه در دانشگاه امیرکبیر

شرکت هزار عضو هیات علمی در فرصت‌های مطالعاتی جامعه و صنعت

نتایج اولیه و زمان انتخاب رشته‌ آزمون دکتری ۱۴۰۳ منتشر شد

دهمین‌جلسه درس‌گفتارهای سعدی‌خوانی برگزار می‌شود

سامانه نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی از یکم اردیبهشت فعال می‌شود

مرحله غیرمتمرکز المپیاد علمی دانشجویی ۳۱ فروردین برگزار می‌شود

فلسفه عشق نقد و بررسی می‌شود

مدارک مورد نیاز پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی جهت بارگذاری در سامانه گزینش

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران استعفاء کرد

وزیر علوم بر پیگیری امور معیشتی یاوران علمی دانشگاه‌ها تاکید کرد

تشریح مأموریت جهاددانشگاهی در راستای نیاز‌های کشور

طنز یعنی چه؟

ورود شخصیت‌های خارجی به محصولات خواب کودکان

امنیت آزمون سراسری مطالبه ملی است

تعیین ظرفیت ۶۰۰ نفری در دوره فلوشیپ پزشکی سال ۱۴۰۳

کتاب ای کاش زودتر برای سوالات نوجوانان درباره حجاب منتشر شد

گذر نهضت سوادآموزی از وضعیت حاضر به مدلهای جدید آموزشی طبق برنامه هفتم

رونمایی شریک قبلی ایران خودروی از خودروی عجیب‌ آفرودی‌اش+عکس