کد خبر: 95130
ف
ثبت نام شروع شد؛
برنامه ترم تابستانه مجازی دانشجویان علوم پزشکی اعلام شد
ثبت نام دانشجویان علوم پزشکی برای شرکت در ترم تابستانی مجازی از طریق سایت دانشگاه به شکل مجازی و از امروز آغاز شد.

به گزارش ثریا ثبت نام دانشجویان برای شرکت در ترم تابستانی مجازی از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی به نشانی www.vums.ac.ir صورت می‌گیرد و تمامی دانشجویان از ۲۰ خرداد تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ فرصت دارند در ترم تابستانی مجازی ثبت نام کنند.

دانشگاه علوم پزشکی مجازی با مجوز معاونت آموزشی وزارت بهداشت و مشارکت اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت، ترم تابستانی سال ۱۴۰۰ را با ارائه دروس اعلام شده برای دانشجویان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می‌کند.

توجه: ارائه قطعی این دروس به شرط وجود متقاضی برابر با سقف تعیین شده خواهد بود.

جدول عناوین دروس ارائه شده در برنامه ترم تابستانی مجازی (صرفاً بخش نظری دروس ارائه می‌شود)

ردیف نام درس رشته ساعت درسی یا واحد ردیف نام درس رشته ساعت درسی یا واحد
۱ اصول خدمات سلامت پزشکی ۲۶ ساعت نظری ۳۱ ژنتیک و ایمونولوژی پرستاری ۱.۵ واحد نظری
۲ اصول اپیدمیولوژی پزشکی ۳۴ ساعت نظری ۳۲ ایمنی شناسی مامایی ۱.۵ واحد نظری
۳ آمار پزشکی پزشکی ۱۷ ساعت نظری ۳۳ ایمونولوژی اتاق عمل ۲۶ ساعت نظری
۴ روش تحقیق و پزشکی مبتنی بر شواهد پزشکی ۱۷ ساعت نظری ۳۴ باکتری شناسی پزشکی پزشکی ۴۱ ساعت نظری
۵ اپیدمیولوژی بیماری‌های شایع واگیر در کشور پزشکی ۱۷ ساعت نظری ۳۵ باکتری شناسی نظری دندانپزشکی ۳ واحد نظری
۶ اپیدمیولوژی بیماری‌های شایع غیرواگیر در کشور پزشکی ۱۷ ساعت نظری ۳۶ میکروب شناسی پرستاری ۱ واحد نظری
۷ اصول جمعیت شناسی و سلامت خانواده پزشکی ۳۴ ساعت نظری ۳۷ میکروب شناسی نظری داروسازی ۳ واحد نظری
۸ علوم تشریح دستگاه اعصاب پزشکی ۲۵ ساعت نظری ۳۸ ویروس شناسی پزشکی پزشکی ۱۷ ساعت نظری
۹ علوم تشریح دستگاه قلب و عروق پزشکی ۱۷ ساعت نظری ۳۹ ویروس شناسی داروسازی ۱ واحد نظری
۱۰ علوم تشریح دستگاه تنفس پزشکی ۸ ساعت نظری ۴۰ ویروس شناسی پزشکی دندانپزشکی ۱ واحد نظری
۱۱ علوم تشریح دستگاه گوارش پزشکی ۲۶ ساعت نظری ۴۱ ویروس شناسی پزشکی علوم آزمایشگاهی ۲ واحد نظری
۱۲ علوم تشریح دستگاه ادراری تناسلی پزشکی ۱۴ ساعت نظری ۴۲ فیزیولوژی سلول پزشکی ۱۴ ساعت نظری
۱۳ علوم تشریح غدد درون ریز پزشکی ۴ ساعت نظری ۴۳ فیزیولوژی قلب پزشکی ۸ ساعت نظری
۱۴ علوم تشریح دستگاه حواس ویژه پزشکی ۱۴ ساعت نظری ۴۴ فیزیولوژی گردش خون پزشکی ۱۹ ساعت نظری
۱۵ علوم تشریح سر و گردن پزشکی ۲۰ ساعت نظری ۴۵ فیزیولوژی خون پزشکی ۵ ساعت نظری
۱۶ علوم تشریح اسکلتی-عضلانی پزشکی ۳۰ ساعت نظری ۴۶ فیزیولوژی گوارش پزشکی ۱۰ ساعت نظری
۱۷ مقدمات علوم تشریح پزشکی ۳۸ ساعت نظری ۴۷ فیزیولوژی غدد و تولید مثل پزشکی ۲۰ ساعت نظری
۱۸ علوم تشریحی ۱ دندانپزشکی ۳ واحد نظری ۴۸ فیزیولوژی تنفس پزشکی ۱۰ ساعت نظری
۱۹ علوم تشریحی ۲ دندانپزشکی ۲ واحد نظری ۴۹ فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه پزشکی ۲۴ ساعت نظری
۲۰ علوم تشریحی ۳ دندانپزشکی ۱ واحد نظری ۵۰ فیزیولوژی کلیه پزشکی ۱۲ ساعت نظری
۲۱ تشریح نظری و عملی داروسازی ۱ واحد نظری ۵۱ فیزیولوژی پرستاری ۲.۵ واحد نظری
۲۲ تشریح سطحی بدن فیزیوتراپی ۱ واحد نظری ۵۲ انگل شناسی، قارچ شناسی دندانپزشکی ۱ واحد نظری
۲۳ آناتومی عمومی تمام رشته‌های پیراپزشکی مطابق با واحدهای مرتبط در کوریکولوم ۵۳ انگل شناسی پزشکی ۲۸ ساعت نظری
۲۴ آناتومی نظری علوم آزمایشگاهی ۲ واحد نظری ۵۴ قارچ شناسی پزشکی پزشکی ۱۵ ساعت نظری
۲۵ آناتومی مقطعی تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی) ۳ واحد نظری ۵۵ انگل شناسی، قارچ شناسی نظری داروسازی ۵۱ ساعت نظری
۲۶ ایمنی شناسی بالینی پزشکی ۱۷ ساعت نظری ۵۶ انگل شناسی پرستاری ۱ واحد نظری
۲۷ ایمنی شناسی پزشکی پزشکی ۳۰ ساعت نظری ۵۷ انگل شناسی، قارچ شناسی مامایی ۱ واحد نظری
۲۸ ایمنی شناسی نظری دندانپزشکی ۲.۵ واحد نظری ۵۸ ژنتیک پزشکی پزشکی ۲ واحد نظری
۲۹ ایمنی شناسی نظری داروسازی ۳ واحد نظری ۵۹ ژنتیک انسانی دندانپزشکی ۲ واحد نظری
۳۰ ایمنی شناسی پزشکی علوم آزمایشگاهی ۳ واحد نظری ۶۰ اصول کلی تغذیه پزشکی ۲ واحد نظری

ادامه جدول عناوین دروس ارائه شده در برنامه ترم تابستانی مجازی (صرفاً بخش نظری دروس ارائه می‌شود)

ردیف نام درس رشته ساعت درسی یا واحد ردیف نام درس رشته ساعت درسی یا واحد
۶۱ تغذیه در سلامت دهان دندانپزشکی ۱ واحد نظری ۹۱ پاتولوژی اختلا ت سیستی ایمنی بدن انسان پزشکی ۸ ساعت نظری
۶۲ اصول تغذیه مادر و کودک مامایی ۲ واحد نظری ۹۲ پاتولوژی نئوپلازی پزشکی ۱۰ ساعت نظری
۶۳ اصول تغذیه بهداشت عمومی ۲ واحد نظری ۹۳ پاتولوژی اختلالات ژنتیک و بیماری‌های دوره کودکی پزشکی ۸ ساعت نظری
۶۴ تغذیه و تغذیه درمانی پرستاری ۱.۵ واحد نظری ۹۴ پاتولوژی بیماری‌های محیطی، تغذیه‌ای و عفونی پزشکی ۶ ساعت نظری
۶۵ مواد خوراکی و مکمل‌های تغذیه‌ای و دارویی داروسازی ۲ واحد نظری ۹۵ پاتولوژی بالینی پزشکی ۱۶ ساعت نظری
۶۶ زبان تخصصی پزشکی ۱ پزشکی ۳ واحد نظری ۹۶ پاتولوژی دستگاه قلب وعروق پزشکی ۶ ساعت نظری
۶۷ زبان تخصصی پزشکی ۲ پزشکی ۳ واحد نظری ۹۷ پاتولوژی دستگاه تنفس پزشکی ۶ ساعت نظری
۶۸ زبان انگلیسی عمومی پزشکی ۳ واحد نظری ۹۸ پاتولوژی کلیه و مجاری ادراری فوقانی پزشکی ۶ ساعت نظری
۶۹ زبان انگلیسی عمومی دندانپزشکی ۳ واحد نظری ۹۹ پاتولوژی دستگاه گوارش پزشکی ۸ ساعت نظری
۷۰ زبان انگلیسی عمومی داروسازی ۳ واحد نظری ۱۰۰ پاتولوژی کبد و مجاری صفراوی پزشکی ۶ ساعت نظری
۷۱ زبان انگلیسی عمومی پرستاری ۳ واحد نظری ۱۰۱ پاتولوژی دستگاه تناسلی، مجاری ادراری تحتانی، پستان پزشکی ۱۰ ساعت نظری
۷۲ روانشناسی سلامت پزشکی ۲ واحد نظری ۱۰۲ پاتولوژی بیماری‌های خون و غدد درون ریز پزشکی ۱۰ ساعت نظری
۷۳ روانشناسی و مهارت‌های ارتباطی دندانپزشکی ۲ واحد نظری ۱۰۳ پاتولوژی پوست، استخوان‌ها، نسج نرم و مفاصل پزشکی ۸ ساعت نظری
۷۴ مبانی روانشناسی داروسازی ۲ واحد نظری ۱۰۴ پاتولوژی دستگاه اعصاب مرکزی و محیطی پزشکی ۸ ساعت نظری
۷۵ روانشناسی فردی و اجتماعی پرستاری ۲ واحد نظری ۱۰۵ اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه‌ای پرستاری ۱ واحد نظری
۷۶ روانشناسی عمومی و بیماران فیزیوتراپی ۲ واحد نظری ۱۰۶ فرایند آموزش بیمار پرستاری نیم واحد نظری
۷۷ اصول پایه فارماکولوژی پزشکی پزشکی ۱۷ ساعت نظری ۱۰۷ پرستاری سلامت فرد و خانواده پرستاری ۱.۵ واحد نظری
۷۸ داروشناسی (فارماکولوژی) پرستاری ۲ واحد نظری ۱۰۸ پرستاری و بهداشت محیط پرستاری ۱ واحد نظری
۷۹ داروشناسی عمومی ۱ مامایی ۲ واحد نظری ۱۰۹ پرستاری سلامت جامعه پرستاری ۱.۵ واحد نظری
۸۰ داروشناسی ۲ مامایی ۱ واحد نظری ۱۱۰ فیزیک پزشکی پزشکی ۳۰ ساعت نظری
۸۱ اصول پایه داروشناسی هوشبری ۳ واحد نظری ۱۱۱ فیزیک پزشکی دندانپزشکی نیم واحد نظری
۸۲ فارماکولوژی دندانپزشکی ۲ واحد نظری ۱۱۲ بیماری‌های ارتوپدی (درس نظری) پزشکی ۳ واحد نظری
۸۳ داروشناسی اختصاصی هوشبری ۳ واحد نظری ۱۱۳ مقدمات بیماری‌های اعصاب پزشکی ۹ ساعت نظری
۸۴ فارماکولوژی داروهای قلب و عروق و ریه پزشکی ۱۰ ساعت نظری ۱۱۴ بیماری‌های اعصاب پزشکی ۲۵ ساعت نظری
۸۵ فارماکولوژی داروهای ضد میکروبی پزشکی ۱۰ ساعت نظری ۱۱۵ مقدمات بیماری‌های دستگاه تنفس پزشکی ۳۲ ساعت نظری
۸۶ فارماکولوژی داروهای گوارش - خون و روماتولوژی پزشکی ۱۰ ساعت نظری ۱۱۶ مقدمات بیماری‌های خون پزشکی ۳۲ ساعت نظری
۸۷ فارماکولوژی داروهای آندوکرین پزشکی ۹ ساعت نظری ۱۱۷ مقدمات بیماری‌های روماتولوژی پزشکی ۲۶ ساعت نظری
۸۸ فارماکولوژی داروهای دستگاه اعصاب و روان پزشکی ۱۲ ساعت نظری ۱۱۸ مقدمات روانپزشکی پزشکی ۸ ساعت نظری
۸۹ کلیات پاتولوژی و آسیب سلولی پزشکی ۹ ساعت نظری ۱۱۹ بیماری‌های روانپزشکی پزشکی ۲۶ ساعت نظری
۹۰ پاتولوژی آماس، ترمیی بافتی و اختلالات همودینامیک پزشکی ۱۰ ساعت نظری ۱۲۰ بیماری‌های زنان و مامایی پزشکی ۶۸ ساعت نظری

ادامه جدول عناوین دروس ارائه شده در برنامه ترم تابستانی مجازی (صرفاً بخش نظری دروس ارائه می‌شود)

ردیف نام درس رشته ساعت درسی یا واحد ردیف نام درس رشته ساعت درسی یا واحد
۱۲۱ مقدمات بیماری‌های قلب و عروق پزشکی ۳۲ ساعت نظری ۱۲۹ بیماری‌های کودکان ۱ پزشکی ۶۸ ساعت نظری
۱۲۲ مقدمات بیماری‌های گوارش و کبد پزشکی ۳۶ ساعت نظری ۱۳۰ بیماری‌های کودکان ۲ پزشکی ۱ واحد نظری
۱۲۳ مقدمات بیماری‌های عفونی پزشکی ۱ واحد نظری ۱۳۱ شیمی دارویی ۱ داروسازی ۳ واحد نظری
۱۲۴ بیماری‌های عفونی پزشکی ۳۴ ساعت نظری ۱۳۲ شیمی دارویی ۲ داروسازی ۳ واحد نظری
۱۲۵ مقدمات بیماری‌های غدد و متابولیسم پزشکی ۳۲ ساعت نظری ۱۳۳ بیوشیمی دیسیپلین پزشکی ۳۲ ساعت نظری
۱۲۶ مقدمات بیماری‌های کلیه پزشکی ۲۶ ساعت نظری ۱۳۴ بیوشیمی کلیه پزشکی ۴ ساعت نظری
۱۲۷ بیماری‌های مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) پزشکی ۱ واحد نظری ۱۳۵ بیوشیمی پرستاری ۱ واحد نظری
۱۲۸ مقدمات بیماری‌های کودکان پزشکی ۱ واحد نظری  

الزامات آموزشی برگزاری برنامه ترم تابستانی مجازی

سقف انتخاب واحد دانشجویان در ترم تابستانی حداکثر شش واحد درسی است.

مسئولیت تطابق واحدهای درسی و رعایت پیش نیاز و پس نیاز برعهده دانشگاه مبدا است.

دانشجویان متقاضی ترم تابستانی به عنوان دانشجوی میهمان دانشگاه علوم پزشکی مجازی هستند.

مدارک لازم برای ثبت نام اینترنتی ترم تابستانی مجازی

تکمیل فرم تقاضای ترم تابستانی میهمانی و پیشنهاد دروس مورد نیاز.

بارگذاری تصویر معرفی نامه از اداره کل آموزش دانشکده / دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور.

بارگذاری تصویر معرفی نامه از طرف ستادهای شاهد و ایثارگر (جهت دانشجویان شاهد و ایثارگر).

بارگذاری تصویر کپی کارت ملی.

بارگذاری تصویر اسکن یک قطه عکس ۳*۴

پرداخت شهریه واحدهای انتخابی (که پس از ثبت نام در سامانه و تایید دانشجو توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی قابل پرداخت است)

تبصره: اعلام نمرات دانشجویان منوط به بارگذاری معرفی نامه‌های تایید شده توسط اداره امور خدمات آموزشی دانشگاه / دانشکده‌های علوم پزشکی کشور در سامانه است.

تبصره: در صورتی که در هنگام ثبت نام در سامانه مدارک ارسالی ناقص باشد این فرصت وجود دارد که در حین اجرای برنامه نسبت به ویرایش و رفع نقص مدارک ارسالی اقدام شود.

تبصره: با توجه به اینکه آدرس ایمیل هر دانشجو به عنوان کد کاربری هر فرد در سامانه‌های آموزشی تعریف می‌شود، دانشجویان موظف هستند ایمیل صحیح را ثبت کنند.

شهریه دوره ترم تابستانی مجازی

این دوره دارای شهریه است که طبق مبالغ اعلامی از متقاضیان اخذ می‌شود.

هزینه دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت تامین می‌شود.

هزینه هر واحد درسی اختصاصی برای دانشجویان با سهمیه آزاد از دانشگاه‌های علوم پزشکی ۳ میلیون و ۱۶۲ هزار ریال (۳۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان) است. همچنین هزینه هر واحد درسی اختصاصی با احتساب ۴۰ درصد تخفیف ۱ میلیون و ۸۹۷ هزار و ۲۰۰ ریال (۱۸۹ هزار و ۷۲۰ تومان) است.

هزینه هر واحد درس پایه / عمومی برای دانشجویان با سهمیه آزاد از دانشگاه‌های علوم پزشکی ۲ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۶۰۰ ریال (۲۹۳ هزار و ۷۶۰ تومان) است. همچنین هزینه هر واحد درسی اختصاصی با احتساب ۴۰ درصد تخفیف ۱ میلیون و ۷۶۲ هزار و ۵۶۰ ریال (۱۷۶ هزار و ۲۵۶ تومان) است.

اسامی داوطلبان واجد شرایط و برنامه ارائه دروس و برنامه آزمون پس از ثبت نام اولیه و مشخص شدن تعداد دانشجویان متقاضی از طریق وب سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی اطلاع رسانی خواهد شد.

تقویم آموزشی ترم تابستانی مجازی

بر اساس تقویم آموزشی اعلام شده، ثبت نام و انتخاب واحد در روزهای ۲۰ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ انجام می‌گیرد. کلاس‌های مجازی از پنجم تیرماه آغاز می‌شود.

تمامی محتواهای آموزشی تا ۵ شهریور ۱۴۰۰ بارگذاری می‌شود.

آزمون الکترونیکی ترم تابستان در روزهای ۱۰ تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ برگزار می‌شود و نمرات ۳۱ شهریورماه به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اعلام می‌شود.


مرتبط ها
ارسال نظر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

وداع با پیکر شهید تازه تفحص شده ناجا+عکس

وعده لاریجانی به مردم+عکس

حرکت کم سابقه رئیسی همه را متعجب کرد+عکس

موفقیت کانون‌های دانشجویی دانشگاه چابهار در جشنواره رویش

امضای تفاهم نامه میان دانشگاه دریانوردی و پارک علم و فناوری سیستان

درخشش کانون عفاف و حجاب دانشگاه حکیم سبزواری در جشنواره رویش

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان طراح برتر جشنواره پژوهشی دانشگاهی شد

عرضه اولین کتاب منتشر شده توسط دانشگاه تبریز به صورت الکترونیکی

برگزاری همایش باستان‌شناسی به همت دانشگاه‌های رازی و کپنهاگ

چهار عنوان برتر کشوری برای دانشگاه رازی در جشنواره ملی رویش

افت ارزش پول ایران در دولت روحانی رکورد زد

جزئیات تازه از پرداخت یارانه بنزین

زنان موتورسوار حامی آیت الله رئیسی+عکس

تجمع کوچک حامیان همتی در تهران+عکس

دختران با تیپ و آرایش متفاوت در ستاد رئیسی+عکس

باور کنید این گلخانه گل رز هلندی در کویر یزد است+عکس

بازگشت قاتل بابک خرمدین به صحنه جرم+عکس

«منابع دین در تفکر شیعه» توسط انتشارات سمت منتشر شد

دانشگاه‌های ویژه بانوان دستاورد مهم نظام آموزش عالی

پنج موافقت‌نامه فناورانه با دانشگاه‌های وابسته وزارت علوم امضا شد

ستاد ویژه‌ برای پیگیری آموزش حضوری در دانشگاه‌ها

تجدید چاپ کتاب مادرانه «پرچمدار کوچک من»

کتاب «مدیریت مدرسه با رویکرد اسلامی» در زمینه پژوهش منتشر شد

سید حسن خمینی و برادرش در مجلس ختم+عکس

هشدار دیوان عالی آمریکا به مایکروسافت برای احترام به حریم شخصی کاربران

قیمت نجومی واکسن فایزر در تهران

دیپلماسی در زیست‌بوم دانش‌بنیان/رونق تبادلات فناورانه میان ایران و افغانستان برای بازاریابی محصولات دانش‌بنیان

برای اولین بار پیوند کامل هر دو دست انجام شد+عکس

حکم تبعه چینی بازداشت شده در ایران صادر شد+عکس

ایجاد آتش از چوب خیس با محصولی فناورانه

ساخت نوعی آینه که با انرژی الکتریکی شفاف و کدر می‌شود

زنگ خطر برای ایران زمین! - عکس

تماشای سومین مناظره نامزدها در مناطق جنوب شهر- عکس

پرورش گل در کویر- عکس

ثبت نام برای حضور استارت‌آپها در الکامپ ۱۴۰۰ آغاز شد

کشف روشی موثر برای ترمیم و بازسازی عضلات از بین رفته

۲۹ خرداد ماه زمان اعلام نتایج بررسی مدارک داوطلبان آزمون فلوشیپ

آیا مانند آنفلوآنزا واکسن کرونا هم باید هرساله تزریق شود؟

زمان ثبت‌نام دانشجویان شاهد و ایثارگر برای میهمانی و انتقال

شهروندان حتما در انتخابات روز جمعه حضور داشته باشند

ترتیب اعلام آرای چهار انتخابات ۲۸ خرداد مشخص شد

دوراهی آموزش حضوری یا غیرحضوری در مهر ١۴٠٠/ الزامات شروع سال تحصیلی جدید چیست؟

معرفی برترین دانشگاه‌های ایران براساس رتبه بندی شانگهای

تنبیه واکسن نزدن با قطع سیم کارت در پاکستان

شارژ همزمان چند دستگاه‌ پوشیدنی توسط بدن انسان

ناسا در حال ساخت یک تلسکوپ پیشرفته شکار سیارک است

میدان مغناطیسی چه تاثیری بر اسپرم انسان دارد؟

با خنده قند خون را تنظیم کنید

امکان آموزش فناوری نانو در شبکه شاد فراهم شد

حضور آیت الله رئیسی در تالار بورس+عکس

دفترچه آزمون استخدامی دانشگاه‌ها اصلاح شد

تبلیغات سیاسی و قمار از بالای صفحه یوتیوب حذف شد

ارزش بازار حافظه‌های اس اس دی به ۵۱.۵ میلیارد دلار می‌رسد

ژست تبلیغاتی آقای وزیر برای حل مشکل اینترنت ثابت

اسم چقدر بر شخصیت اثر می‌گذارد؟

افتتاح پروژه‌های عمرانی دانشگاه شهید بهشتی

جت آبی؛ پدیده‌ای زیبا، بالای اتمسفر

دانشگاه‌های تک جنسیتی ادغام نمی‌شوند

iOS ۱۵؛ مهم‌ترین سیستم عامل اپل چه تغییراتی دارد؟

گوشی گلکسی ام ۳۲ با باتری بزرگ ۳۱ خرداد رونمایی می‌شود

هدفون بی سیم جدید سونی با فناوری بلوتوث و اکسترا بیس

سرنوشت جهش‌های ویروس کرونا چه خواهد بود؟

پایان عجیب‌ترین سال تحصیلی مدارس

چاپ الکترونیکی یا چاپ کاغذی؛ کدام یک بهتر است؟

مشخصات سامسونگ گلکسی A52+ قیمت

واکسن برکت مکانیزمی دقیقا شبیه سینوفارم دارد

5 مزیت اهدای خون که باید آنها را دانست

فرافکنی، داستان نافرجام در وزارت ارتباطات

فروش شرکت‌های دانش‌بنیان به ۹۰۰هزار میلیارد ریال رسید

رئیس کارگروه کووید –۱۹ اتحادیه اروپا: فایده آسترازنکا برای همه گروه‌های سنی مطلوب بوده است

25 میلیون دانش‌آموز در جهان با پایان کرونا به مدارس باز نخواهند گشت/2درصد کودکان به کرونا مبتلا می‌شوند

لباس فضانوردان در رقابت‌های اتومبیل‌رانی

مطالعه بر روی دندان‌ها در فضا

احتمال ورود واکسن ایرانی به بازار از هفته آتی/ لزوم تهیه پکیجی کامل برای بازگشایی مدارس

لزوم پالایش واژه‌های بیگانه درس علوم دانش آموزان

جلسه عجیب روسیه و آمریکا درباره برجام+عکس

وضعیت همتی در انتخابات گریه دار شد

کوچکترین قاتل زنجیره ای هند+عکس

مردم مشتری سنگ قبر دست دوم+عکس

سخنرانی مهرعلیزاده برای سکوهای خالی+عکس

مُد زشتی که برای شلوارهای جدید آمد+عکس

تصویر جنجالی از وزرای زن صهیونیست+عکس

لباس اجاره ای همسر بوریس جانسون سوژه شد+عکس

تصویری از دختران ایرانی که اشک همه را در آورد+عکس

مرد هندی ۳۹ همسرش را تنها گذاشت +عکس

تابلوی توهین آمیز در مطب دکتر +عکس

کاهش وزن شدید رهبر کره شمالی+عکس

تصویر عجیب از یک عابربانک در تهران+عکس

مجری معروف تلویزیون مهاجرت کرد؟+عکس

تصویر جنجالی نخست وزیر انگلیس و همسرش کنار ساحل+عکس

زیباترین مادر و دختر هندی+عکس

ترامپ دوم با همسر جوانش+عکس

انگشتر متفاوت یک کاندیدا در مناظره سوم+عکس

میزان رای احتمالی نامزدها در آخرین نظرسنجی انتخابات+عکس

استقبال کم مردم از مهرعلیزاده در تبریز+عکس

تصویر دیدنی از تبدیل بیابان به زمین سبز در کربلا+عکس

حلقه آتش امروز در آسمان دیده شد+عکس

حکم تبعه چینی بازداشت شده در ایران صادر شد+عکس

سخنان عجیب روحانی درباره کرونا در ایران

خلاقیت نانوای تهرانی برای خوشحال کردن مردم+عکس

لاغری عجیب رهبر کره شمالی+عکس

واکنش همتی به خبر جنجالی درباره خودش+عکس

شرط عجیب همتی اعلام شد

تصویر جالب از حاشیه مناظره سوم کاندیداها+عکس

حرکت معنادار فروشنده ایرانی به خاطر گرانی اجناس+عکس

زن هندی یازده سال مخفیانه در خانه همسایه اش زندگی کرد+عکس

تصویر مرد پشیمان جنجالی شد+عکس

حرکت خجالت آور داور ایرانی+عکس

خبر تلخ درباره فروش لوازم خانگی در ایران

نجومی بگیر برکنار شد+عکس