کد خبر: 48041
ف
تشریح اقدامات انجام‌شده نظام مدرسه محوری؛
ﻛﻴﻔﻴﺖ مدارس در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﺧـﻮدشان ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﯽ ﻗﺮار می گیرد
مشاور سرپرست وزارت آموزش‌ و پرورش با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای طرح مدرسه محوری این فعالیت‌ها را در شش بخش تشریح کرد.

به گزارش ثریا، فریبرز حمیدی با اشاره به اولین اقدامات در راستای طرح مدرسه محوری گفت:‌ برنامه اول «ارزﯾـــﺎﺑﯽ و ﺗﻀـــﻤﯿﻦ ﻛﯿﻔﯿـــﺖ ﻣﺪرﺳـــﻪ (ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد)» است؛ این ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ با ارزیابی ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﺪرﺳﻪ، اﻃﻼﻋﺎت به‌دست‌آمده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌـﺎﻟﯽ و ﺗﺪبیر را باهم تطبیق داده، وزن سنجه‌ها را ﻣﺠـﺪداً ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده ﺗﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮدادﻣﺎه ﻫﻤﻪ ﻣﺪارس به‌عنوان ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎلﻫﺎی آﻳﻨﺪه آن‌ها ﺑـﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ ۹۸-۹۷›ﻣـﻮرد ارزیابی ﻗـﺮار داده ﺗﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﺧـﻮد در هرسال ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﯽ ﻗﺮار گیرد.

 

وی با اشاره به «انتخاب و انتصاب مدیران مدارس» به‌ عنوان دومین برنامهدر تشریح آن گفت:‌ این برنامه  ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ثبت‌نام درﺧﻮاﺳﺖ ﻣـﺪﻳﺮان ﺑــﺮای ﭘﺴــﺖ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪرﺳــﻪ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از اﺑــﺰار اﻃﻼﻋﺎت پرونده‌های ﻣﺪﻳﺮان، آزﻣﻮن و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻬﱰﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮان را از بین درخواست‌کنندگان ﭘﺴـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮای ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪرﺳـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﺑﻬﱰﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮان، ﺿﺎﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺪرﺳﻪ باشد این ﭘـﺮوژه از اﺳـﻔﻨﺪ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣـﺪﯾﺮان در ﻫﻔﺘـﻪ چهارم ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﺑـﻪ اتمام رﺳید و تا پایان مرداد ۹۸ همه مدیران جدید الانتصاب، ابلاغ خود را دریافت می‌کنند.  این برنامه برای ۱۲۰۰۰ مدرسه ۳۵۰۰۰ متقاضی مدیریت، در آزمون شرکت نمودند  که اطلاعات آن‌ها در سامانه ثبت گردید.

 

حمیدی سومین برنامه را «ﺳــﻨﺠﺶ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺷﺎﯾﺴــﺘﮕﯽ ﻋﻤــﻮﻣﯽ و حرفه‌ای ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس» معرفی کرد و اظهار کرد:‌ این ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ  ﺑــﺎ ﺗﺮﺳــﻴﻢ ﻧــﻴﻢرخ شایستگی‌های حرفه‌ای و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار آزﻣﻮن، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و اﺳﺘﻌﺪادﻳﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺪل ارائه‌شده ﻣﺪﻳﺮان شایسته‌تری را ﺑﺮای ﻣـﺪارس اﻧﺘﺨـﺎب و ﺗﻮﺻﻴﻪ می‌کند. اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب و اﻧﺘﺼـﺎب ﻣﺪﻳﺮان در آﻳﻨﺪه ادﻏﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧﻴـﺰ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪ ﺿـﺎﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺪرﺳـﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

وی افزود:‌ ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن اﯾـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ، ﻫﻤـﻪ ﻣـﺪﯾﺮان مدارس دوﻟﺘﯽ و غیردوﻟﺘﯽ هستند. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ۱۲۰۰۰ ﻣﺪﯾﺮ در ﻫﻔـﺖ اﺳـﺘﺎن در ۵ آزﻣﻮن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﯾﻚ آزﻣﻮن ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ ﻣـﺪت ۲۴۰ دﻗﯿﻘـﻪ در ﻣﺮاﻛــﺰ آزﻣــﻮن (۱۲۰ ﻣﺮﻛــﺰ) ﻣــﻮرد ارزﯾــﺎﺑﯽ ﻗــﺮار می‌گیرند و ﺳﭙﺲ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓـﺮدی و ﮔﺮوﻫـﯽ شرﻛـﺖ می‌کنند. ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ۶۰ درﺻﺪ نمره از ۱۰۰ نمره را ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ در ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺢ طبقه‌بندی می‌شوند. ﺑـﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣـﻪ شایستگی‌های حرفه‌ای در ﺳـﻄﻮح ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ﺻﺎدر می‌شود و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰۰۰۰ نفر از مدیران مدارس گواهی صلاحیت حرفه‌ای دریافت نمایند.

 

وی چهارمین برنامه را « آﻣــﻮزش و توانمندسازی ﻧﯿــﺮوی اﻧﺴــﺎﻧﯽ پیشران مدرسه محوری » معرفی کرد و در تشریح این برنامه گفت:‌  این برنامه در راﺳــــﺘﺎی ﺳــــﻨﺠﺶ صلاحیت‌های ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺎﻳﻪ وزارت آموزش‌وپرورش (ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺪارس) و اراﺋﻪ آیدیﻛﺎرت ﺑﻪ آﻧﺎن در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮان دوﻟﺘﯽ اولین ﮔﺎم را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻛـﺎرت ﺻــﻼﺣﻴﺖ اوﻟﻴــﻪ به‌منظور اﺣــﺮاز ﭘﺴــﺖ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪارس اراﺋﻪ نماید ﺗﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

حمیدی گفت:‌ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ راﻫــﱪدی به‌عنوان مهم‌ترین اوﻟﻮﯾــﺖ اﺳــﺘﺎن طوری مدیریت شد ﺗـﺎ در اوﻟـﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ، ﻫﻤـﻪ ﻣـﺪﯾﺮان ﻣﺪارس و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻣﻌﺎوﻧﺎن آموزش‌وپرورش ادارات ﻛﻞ، ادارات ﻣﻨـﺎﻃﻖ و رؤﺳـﺎی ادارات آن اﺳـﺘﺎن در تمامی دوره‌های آﻣﻮزﺷــﯽ تعیین‌شده، شرﻛــﺖ کرده و در آزمون های اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﻦ دوره‌ها ﻛﻪ به‌صورت ﺣﻀﻮری و اﻟﻜتروﻧﯿﻜـﯽ در ﺳﻄﻮح داﻧﺸﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ، حدنصاب را ﻛﺴﺐ کنند. ﮔﺬراﻧﺪن دوره‌های ﻣﺬﻛﻮر ﺑـﺮای ﻫﻤـﻪ اﻓـﺮاد ﺷـﺎﻣﻞ در ﭘﺴـﺖﻫﺎی ذکرشده اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن اﯾﻦ دوره‌ها، به‌عنوان اوﻟـﯿﻦ ﮔﺎم در اﺟﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈـﺎم ﺳــﻨﺠﺶ شایستگی‌های حرفه‌ای ﻣــﺪﯾﺮان ﻣــﺪارس ﺗﻠﻘــﯽ می‌شود و اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯽ دوره‌های آﻣﻮزﺷـﯽ ﮔﺬراﻧـﺪه ﺷـﺪه ﻓﻮق ﯾﻜﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﻤﺮار ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻣـﺪﯾﺮان ﻣـﺪارس در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۹۹-۹۸ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

حمیدی «ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﯾﮋه ﻣﺪرﺳﻪ(بوم)» را پنجمین برنامه معرفی کرد و اظهار کرد:‌ این برنامه در راﺳــﺘﺎی تمرکززدایی و ﺗﻔــﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴــﺎر ﺑــﻪ ﻣــﺪارس و ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻧﻴﺎزﻫــﺎی منطقه‌ای و ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از تفاوت‌های ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺮاﺣـــﯽ، اﺟـــﺮا و ارزﺷـــﻴﺎﺑﯽ ۶۰ ﺳـــﺎﻋﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ واﮔـﺬار می‌کند ﺗـﺎ ﮔﺎﻣﻲ به‌سوی مدرسه محوری ﺑﺎﺷﺪ. این برنامه در دوره دوم ابتدایی و دوره اول متوسطه برای سال تحصیلی جاری اجرا می‌شود. در ﮔﺎم اول ﺗﻔـﻮﯾﺾ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻃﺮاﺣـﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺳـﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺪارس ﺗﻠﻘﯽ می‌شود ﻛـﻪ در آن ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻃﺮاﺣـﯽ و ﺗـﺪوﯾﻦ ۲ ﺳﺎﻋﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ شش‌پایه ﺑﻪ ﻣﺪارس واگذار شده اﺳﺖ. ﻣﯿﺰان و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻋﺎت اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪارس در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

وی با اشاره به  «ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر تصمیم‌گیری در ﻣﺪرﺳﻪ» به‌عنوان ششمین برنامه، در تشریح این برنامه گفت:‌ این برنامه ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪرﺳﻪ را در ﻓﺮاﻳﻨــﺪﻫﺎی تصمیم‌سازی، ﻣــﺎﻟﯽ، ﻣﺤﺘــﻮاﻳﯽ و نیروی اﻧﺴــﺎﻧﯽ را  ﺑــﺎزﺗﻌﺮﻳﻒ  و ﭼــﺎرﭼﻮب ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﻣـــﺪﻳﺮان ﻣﺪرﺳـــﻪ را ﺑـــﻪ ﺟﻬـــﺖ تصمیم‌سازی در ﭼــﺎرﭼﻮب قوانین و آیین‌نامه‌ها ﺑــﺮای تمرکززدایی  و مدرسه محوری بیشتر ﻣﺸﺨﺺ نماید.

 

حمیدی افزود:‌ به‌منظور اﻓﺰاﯾﺶ کار آیی و اثربخشی در آموزش‌وپرورش؛ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻜﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣـﺪﻫﺎی ﺳـﺘﺎدی به‌سوی اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ راﻫﱪی، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ؛ گسترش ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺎم داﺧﻠﯽ ﻣﺪرﺳﻪ، اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﺧﻮد رهبری و اﻋﻄﺎی اﺧﺘﯿﺎر برای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ؛ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل ﻛﺎرﻛﻨﺎن، اوﻟﯿـﺎء و داﻧــﺶ آﻣــﻮزان در اداره ﻣﺪرﺳــﻪ و ﺗﻐﯿﯿــﺮ روش‌های آﻣﻮزﺷﯽ به‌نحوی‌که ﺷـﺎﮔﺮدان در ﻓﺮاﯾﻨـﺪ آﻣـﻮزش ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ،  ﺟﻠﺐ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ حداکثری ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﺤﻠـﯽ، ﺧـﺎﻧﻮاده، داﻧﺶ آﻣـﻮزان، ﻧﻬﺎدﻫـﺎ و انجمن‌های درون و برون‌سازمانی ﺑﺮای ارﺗﻘـﺎء ﻛﯿﻔﯿـﺖ و ﺑﻬﺒـﻮد فعالیت‌ها و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪرﺳﻪ؛ شفاف‌سازی و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻣﺪرﺳـﻪ در ﻗﺒـﺎل ﻋﻤﻠﻜـﺮد و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ می‌نماید در قالب ماده‌واحده تقویت و توسعه مدیریت مدرسه جهت طرح در شورای عالی اداری تدوین‌شده است. مؤلفه‌ها و شاخص‌های این برنامه در اصلاح آیین‌نامه اجرایی مدارس که در حال نهایی شدن به‌منظور طرح در شورای عالی آموزش‌وپرورش مدنظر قرارگرفته است.


مرتبط ها
ارسال نظر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

نجات مادر باردار بستان آبادی از محاصره برف +عکس

تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران +جزئیات

گردو برای سلامت باکتری‌های روده و قلب مفید است

دیدار وزیر آموزش و پرورش با نخست وزیر سوریه

ورزش می‌تواند داروی مناسبی برای سرماخوردگی باشد

مواد شیمیایی کرم‌های ضدآفتاب جذب بدن می‌شود

یک سوم بیماران مصروع مقاوم به درمان هستند

ویندوز ۷ برای دولت آلمان هزینه تراشید

با دو میراث تمدنی اسلامی و شیعی می‌توانیم با تمدن غرب تعامل کنیم

تمدن نوین اسلامی باید از گذرگاه عامه مردم عبور کند

مستضعفان چگونه می توانند تمدن نوین بیافرینند؟

خانه‌های رنگی اراک +عکس

کله پاچه ارزان شد

عکس دسته‌جمعی پوتین با خانواده نتانیاهو

تغییر مجری یک برنامه تلویزیونی +عکس

سفر رهبر انقلاب به پاکستان +عکس

واکنش ایران به تهدید آمریکا درباره ترور سردار قاآنی

داماد نامزد دموکرات آمریکا در فیلم مجید مجیدی

تخت جمشید سفیدپوش شد +عکس

حاشیه عیادت روحانی از رئیس بنیاد شهید +عکس

تصاویری هولناک از وضعیت چین پس از ابتلا به کرونا +عکس

دستگیری خواننده لس آنجلسی در تهران +عکس

در این دو نقطه از جاده چالوس توقف نکنید!

کشور در امن ترین زمان خود است/ آیین نامه ها تولید را مختل نکند

برنامه‌های قرآن و عترت وزارت آموزش و پرورش در ایام الله دهه فجر

عیادت روحانی از رئیس بنیاد شهید +عکس

تولید ادبیات علمی در زمینه تمدن نوین اسلامی سرعت پیدا کرده است

آسمان بهمن میزبان چه رویدادهای نجومی است

موافقت با بهره برداری ۲۴ مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان فراگیر دانشگاه پیام نور اعلام شد

احراز هویت ۸۰۰ متخلف علمی و ارسال مشخصات به دانشگاه‌ها

آمریکا سردار قاآنی را هم به ترور تهدید کرد

ایران قوی بدون اقتصاد قوی امکان‌پذیر نیست

بهاره رهنما در کنار مردم سیستان و بلوچستان + عکس

سرقت خودرو با این وسایل ساده +عکس

درخواست خجالت آور عروس از مهمانان عروسی+عکس

زنده ماندن معجزه آسای پسر ۱۵ ساله تهرانی +عکس

مجری معروف و خواب عجیبش +عکس

مراقبت پسر مبتلا به ناتوانی ذهنی از مادر پیرش! +عکس

نگهبان و زندانی در دوره قاجار +عکس

آدم‌کشی به بهانه انگشتر یادگاری! +عکس

دردسر گوشی تلفن همراه برای مرد جوان +عکس

تصویری متفاوت از سام درخشانی +عکس

پوستر سایت رهبر انقلاب درباره مذاکره با آمریکا +عکس

پرواز‌های فرودگاه مهرآباد برقرار است +عکس

حرکت زیبای ارتش در روز‌های آخر امدادرسانی +عکس

تهران برفی‌ در دوره ناصرالدین شاه +عکس

جراحی زیبایی این پیرزن را به دختر ۱۵ ساله تبدیل کرد +عکس

درخواست خانواده سردار سلیمانی درباره جوان بازداشت‌شده

آمادگی وزارت علوم برای همکاری با پژوهشگاه و مراکز قرآنی دانشگاهی

استفتائات جدید بهمن‌ماه منتشر شد

کروم بوک‌های با صفحه کلید مقاوم جدید اچ پی برای مدارس

درخواست چین برای گسترش روابط علمی با دانشگاه علامه

برای نخستین بار؛ نقشه‌برداری از نمای بیرونی سیاه‌چاله

مریخ‌نورد بعدی ناسا یکی از این ۹ نام را دریافت می‌کند

لیزرهایی کوچک‌تر از سلول‌های قرمز خون ساخته شدند

قدیمی‌ترین محل برخورد شهاب سنگ با زمین کشف شد

ماهواره تحقیقاتی ظفر در برنامه پرتاب قرار می‌گیرد

آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی فردا برگزار می‌شود

مهلت ثبت نام در آزمون پذیرش پزشکی از لیسانس تمدید شد

قیمت دلار سر مقاومتی متوقف شد

بازار سکه و طلا مسیر عوض کرد +جزئیات

اولین وزیر دفاع زن در جهان عرب +عکس

اعلام ۸ کلان پروژه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

ماهواره ظفر قبل از دهه فجر به مدار می‌رود/ دو نسخه از ماهواره داریم

برنامه‌های گوگل برای کاهش اعتیاد به موبایل

استفاده از سرمایه‌های راکد برای وام‌های دانشجویی و کسب و کار

نگهداری آثار و برکات شهید قاسم سلیمانی وظیفه ماست

حفاظت از ترامپ در آسمان +عکس

زمان پرداخت یارانه جاماندگان کمک معیشتی +جزئیات

رانندگان ماشین خواب تاکسی‌های اینترنتی پایتخت +عکس

مرگ دردناک شیر‌های گرسنه در باغ وحش +عکس

میدان مغناطیسی زمین در گذشته قوی‌تر بوده است

ساخت قاب گوشی ضدباکتری با فناوری چاپ ۳ بعدی

۴۵ ژن مرتبط با نابینایی شناسایی شد

ترور فرمانده بسیج دارخوین شادگان در منزلش +عکس

پیام جالب یک مزرعه دار درباره ترامپ! +عکس

پای اجنّه به جشنواره فیلم فجر باز شد +عکس

دستگیری عامل تخریب تصویر سردار سلیمانی

ترانه علیدوستی با قرار کفالت آزاد شد

نقشه ایران در شبکه سه صدای همه را درآورد +عکس

غایب بزرگ نمازجمعه تهران +عکس

تصویر عروسی زوج جانباخته هواپیمای اوکراینی بنر شد +عکس

ترور فرمانده بسیج دارخوین شادگان در منزلش +عکس

ابتلای رضا پهلوی به یک بیماری کُشنده؟

زیرنویس متفاوت شبکه خبر از سخنان خجالت آور ترامپ +عکس

جایزه نماینده کهنوج برای سَر ترامپ، جهانی شد +عکس

قسط اول انتقام سپاه از آمریکا +عکس

جواد رضویان تکذیب کرد +عکس

کراوات جان‌باخته هواپیمای اوکراینی سانسور شد +عکس

تهران برفی‌ در دوره ناصرالدین شاه +عکس

افسر راهور با معرفت در شب برفی ارومیه+عکس

پوستر سایت رهبر انقلاب درباره مذاکره با آمریکا +عکس

واژگونی مرگبار اتوبوس در ساوه +عکس

قیمت سکه مسیر عوض کرد +جزئیات

تخت جمشید سفیدپوش شد +عکس

آمریکا چطور یک بمب اتم را گم کرد؟ +عکس

جنجال کفش‌های لاکچری وزیر در نماز جمعه +عکس

رفتار باورنکردنی اردک با ماهی‌ها +عکس

فرو رفتن دهان نیزه‌ای ماهی باراکودا در گردن ماهیگیر عسلویه‌ای+عکس

حفاظت از ترامپ در آسمان +عکس

حاشیه عیادت روحانی از رئیس بنیاد شهید +عکس

بدل ایرانی دیوید بکهام هم پیدا شد+عکس

بازگشت پروازهای عبوری به آسمان ایران +عکس

خودروی پانصد میلیون تومانی در خیابان‌های تهران +عکس

اسپند دود کردن برای حسن روحانی +عکس

دیگه نمی‌کشم، مغزم ترکید! +عکس

شیرین پنجه طلا بازداشت شد +عکس

درخواست خجالت آور عروس از مهمانان عروسی+عکس

حرکت زیبای ارتش در روز‌های آخر امدادرسانی +عکس