کد خبر: 48041
ف
تشریح اقدامات انجام‌شده نظام مدرسه محوری؛
ﻛﻴﻔﻴﺖ مدارس در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﺧـﻮدشان ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﯽ ﻗﺮار می گیرد
مشاور سرپرست وزارت آموزش‌ و پرورش با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای طرح مدرسه محوری این فعالیت‌ها را در شش بخش تشریح کرد.

به گزارش ثریا، فریبرز حمیدی با اشاره به اولین اقدامات در راستای طرح مدرسه محوری گفت:‌ برنامه اول «ارزﯾـــﺎﺑﯽ و ﺗﻀـــﻤﯿﻦ ﻛﯿﻔﯿـــﺖ ﻣﺪرﺳـــﻪ (ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد)» است؛ این ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ با ارزیابی ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﺪرﺳﻪ، اﻃﻼﻋﺎت به‌دست‌آمده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌـﺎﻟﯽ و ﺗﺪبیر را باهم تطبیق داده، وزن سنجه‌ها را ﻣﺠـﺪداً ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده ﺗﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮدادﻣﺎه ﻫﻤﻪ ﻣﺪارس به‌عنوان ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎلﻫﺎی آﻳﻨﺪه آن‌ها ﺑـﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ ۹۸-۹۷›ﻣـﻮرد ارزیابی ﻗـﺮار داده ﺗﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﺧـﻮد در هرسال ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﯽ ﻗﺮار گیرد.

 

وی با اشاره به «انتخاب و انتصاب مدیران مدارس» به‌ عنوان دومین برنامهدر تشریح آن گفت:‌ این برنامه  ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ثبت‌نام درﺧﻮاﺳﺖ ﻣـﺪﻳﺮان ﺑــﺮای ﭘﺴــﺖ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪرﺳــﻪ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از اﺑــﺰار اﻃﻼﻋﺎت پرونده‌های ﻣﺪﻳﺮان، آزﻣﻮن و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻬﱰﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮان را از بین درخواست‌کنندگان ﭘﺴـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮای ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪرﺳـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﺑﻬﱰﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮان، ﺿﺎﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺪرﺳﻪ باشد این ﭘـﺮوژه از اﺳـﻔﻨﺪ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣـﺪﯾﺮان در ﻫﻔﺘـﻪ چهارم ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﺑـﻪ اتمام رﺳید و تا پایان مرداد ۹۸ همه مدیران جدید الانتصاب، ابلاغ خود را دریافت می‌کنند.  این برنامه برای ۱۲۰۰۰ مدرسه ۳۵۰۰۰ متقاضی مدیریت، در آزمون شرکت نمودند  که اطلاعات آن‌ها در سامانه ثبت گردید.

 

حمیدی سومین برنامه را «ﺳــﻨﺠﺶ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺷﺎﯾﺴــﺘﮕﯽ ﻋﻤــﻮﻣﯽ و حرفه‌ای ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس» معرفی کرد و اظهار کرد:‌ این ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ  ﺑــﺎ ﺗﺮﺳــﻴﻢ ﻧــﻴﻢرخ شایستگی‌های حرفه‌ای و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار آزﻣﻮن، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و اﺳﺘﻌﺪادﻳﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺪل ارائه‌شده ﻣﺪﻳﺮان شایسته‌تری را ﺑﺮای ﻣـﺪارس اﻧﺘﺨـﺎب و ﺗﻮﺻﻴﻪ می‌کند. اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب و اﻧﺘﺼـﺎب ﻣﺪﻳﺮان در آﻳﻨﺪه ادﻏﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧﻴـﺰ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪ ﺿـﺎﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺪرﺳـﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

وی افزود:‌ ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن اﯾـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ، ﻫﻤـﻪ ﻣـﺪﯾﺮان مدارس دوﻟﺘﯽ و غیردوﻟﺘﯽ هستند. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ۱۲۰۰۰ ﻣﺪﯾﺮ در ﻫﻔـﺖ اﺳـﺘﺎن در ۵ آزﻣﻮن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﯾﻚ آزﻣﻮن ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ ﻣـﺪت ۲۴۰ دﻗﯿﻘـﻪ در ﻣﺮاﻛــﺰ آزﻣــﻮن (۱۲۰ ﻣﺮﻛــﺰ) ﻣــﻮرد ارزﯾــﺎﺑﯽ ﻗــﺮار می‌گیرند و ﺳﭙﺲ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓـﺮدی و ﮔﺮوﻫـﯽ شرﻛـﺖ می‌کنند. ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ۶۰ درﺻﺪ نمره از ۱۰۰ نمره را ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ در ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺢ طبقه‌بندی می‌شوند. ﺑـﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣـﻪ شایستگی‌های حرفه‌ای در ﺳـﻄﻮح ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ﺻﺎدر می‌شود و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰۰۰۰ نفر از مدیران مدارس گواهی صلاحیت حرفه‌ای دریافت نمایند.

 

وی چهارمین برنامه را « آﻣــﻮزش و توانمندسازی ﻧﯿــﺮوی اﻧﺴــﺎﻧﯽ پیشران مدرسه محوری » معرفی کرد و در تشریح این برنامه گفت:‌  این برنامه در راﺳــــﺘﺎی ﺳــــﻨﺠﺶ صلاحیت‌های ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺎﻳﻪ وزارت آموزش‌وپرورش (ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺪارس) و اراﺋﻪ آیدیﻛﺎرت ﺑﻪ آﻧﺎن در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮان دوﻟﺘﯽ اولین ﮔﺎم را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻛـﺎرت ﺻــﻼﺣﻴﺖ اوﻟﻴــﻪ به‌منظور اﺣــﺮاز ﭘﺴــﺖ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪارس اراﺋﻪ نماید ﺗﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

حمیدی گفت:‌ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ راﻫــﱪدی به‌عنوان مهم‌ترین اوﻟﻮﯾــﺖ اﺳــﺘﺎن طوری مدیریت شد ﺗـﺎ در اوﻟـﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ، ﻫﻤـﻪ ﻣـﺪﯾﺮان ﻣﺪارس و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻣﻌﺎوﻧﺎن آموزش‌وپرورش ادارات ﻛﻞ، ادارات ﻣﻨـﺎﻃﻖ و رؤﺳـﺎی ادارات آن اﺳـﺘﺎن در تمامی دوره‌های آﻣﻮزﺷــﯽ تعیین‌شده، شرﻛــﺖ کرده و در آزمون های اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﻦ دوره‌ها ﻛﻪ به‌صورت ﺣﻀﻮری و اﻟﻜتروﻧﯿﻜـﯽ در ﺳﻄﻮح داﻧﺸﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ، حدنصاب را ﻛﺴﺐ کنند. ﮔﺬراﻧﺪن دوره‌های ﻣﺬﻛﻮر ﺑـﺮای ﻫﻤـﻪ اﻓـﺮاد ﺷـﺎﻣﻞ در ﭘﺴـﺖﻫﺎی ذکرشده اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن اﯾﻦ دوره‌ها، به‌عنوان اوﻟـﯿﻦ ﮔﺎم در اﺟﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈـﺎم ﺳــﻨﺠﺶ شایستگی‌های حرفه‌ای ﻣــﺪﯾﺮان ﻣــﺪارس ﺗﻠﻘــﯽ می‌شود و اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯽ دوره‌های آﻣﻮزﺷـﯽ ﮔﺬراﻧـﺪه ﺷـﺪه ﻓﻮق ﯾﻜﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﻤﺮار ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻣـﺪﯾﺮان ﻣـﺪارس در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۹۹-۹۸ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

حمیدی «ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﯾﮋه ﻣﺪرﺳﻪ(بوم)» را پنجمین برنامه معرفی کرد و اظهار کرد:‌ این برنامه در راﺳــﺘﺎی تمرکززدایی و ﺗﻔــﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴــﺎر ﺑــﻪ ﻣــﺪارس و ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻧﻴﺎزﻫــﺎی منطقه‌ای و ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از تفاوت‌های ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺮاﺣـــﯽ، اﺟـــﺮا و ارزﺷـــﻴﺎﺑﯽ ۶۰ ﺳـــﺎﻋﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ واﮔـﺬار می‌کند ﺗـﺎ ﮔﺎﻣﻲ به‌سوی مدرسه محوری ﺑﺎﺷﺪ. این برنامه در دوره دوم ابتدایی و دوره اول متوسطه برای سال تحصیلی جاری اجرا می‌شود. در ﮔﺎم اول ﺗﻔـﻮﯾﺾ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻃﺮاﺣـﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺳـﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺪارس ﺗﻠﻘﯽ می‌شود ﻛـﻪ در آن ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻃﺮاﺣـﯽ و ﺗـﺪوﯾﻦ ۲ ﺳﺎﻋﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ شش‌پایه ﺑﻪ ﻣﺪارس واگذار شده اﺳﺖ. ﻣﯿﺰان و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻋﺎت اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪارس در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

وی با اشاره به  «ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر تصمیم‌گیری در ﻣﺪرﺳﻪ» به‌عنوان ششمین برنامه، در تشریح این برنامه گفت:‌ این برنامه ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪرﺳﻪ را در ﻓﺮاﻳﻨــﺪﻫﺎی تصمیم‌سازی، ﻣــﺎﻟﯽ، ﻣﺤﺘــﻮاﻳﯽ و نیروی اﻧﺴــﺎﻧﯽ را  ﺑــﺎزﺗﻌﺮﻳﻒ  و ﭼــﺎرﭼﻮب ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﻣـــﺪﻳﺮان ﻣﺪرﺳـــﻪ را ﺑـــﻪ ﺟﻬـــﺖ تصمیم‌سازی در ﭼــﺎرﭼﻮب قوانین و آیین‌نامه‌ها ﺑــﺮای تمرکززدایی  و مدرسه محوری بیشتر ﻣﺸﺨﺺ نماید.

 

حمیدی افزود:‌ به‌منظور اﻓﺰاﯾﺶ کار آیی و اثربخشی در آموزش‌وپرورش؛ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻜﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣـﺪﻫﺎی ﺳـﺘﺎدی به‌سوی اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ راﻫﱪی، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ؛ گسترش ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺎم داﺧﻠﯽ ﻣﺪرﺳﻪ، اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﺧﻮد رهبری و اﻋﻄﺎی اﺧﺘﯿﺎر برای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ؛ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل ﻛﺎرﻛﻨﺎن، اوﻟﯿـﺎء و داﻧــﺶ آﻣــﻮزان در اداره ﻣﺪرﺳــﻪ و ﺗﻐﯿﯿــﺮ روش‌های آﻣﻮزﺷﯽ به‌نحوی‌که ﺷـﺎﮔﺮدان در ﻓﺮاﯾﻨـﺪ آﻣـﻮزش ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ،  ﺟﻠﺐ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ حداکثری ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﺤﻠـﯽ، ﺧـﺎﻧﻮاده، داﻧﺶ آﻣـﻮزان، ﻧﻬﺎدﻫـﺎ و انجمن‌های درون و برون‌سازمانی ﺑﺮای ارﺗﻘـﺎء ﻛﯿﻔﯿـﺖ و ﺑﻬﺒـﻮد فعالیت‌ها و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪرﺳﻪ؛ شفاف‌سازی و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻣﺪرﺳـﻪ در ﻗﺒـﺎل ﻋﻤﻠﻜـﺮد و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ می‌نماید در قالب ماده‌واحده تقویت و توسعه مدیریت مدرسه جهت طرح در شورای عالی اداری تدوین‌شده است. مؤلفه‌ها و شاخص‌های این برنامه در اصلاح آیین‌نامه اجرایی مدارس که در حال نهایی شدن به‌منظور طرح در شورای عالی آموزش‌وپرورش مدنظر قرارگرفته است.


مرتبط ها
ارسال نظر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

شهردار تهران زیر تیغ جراحی رفت + عکس

رونمایی از فراری F8 اسپایدر، هیجان در هوای آزاد + تصاویر

بیش از ۴ هزار نفر در آزمون ارشد گروه پزشکی سال ۹۸ قبول شدند

مقطع ارشد و دانشگاههای غیردولتی بیشترین آمار تقلب علمی را دارند

نتایج آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی اعلام شد

مدل ۱۵ اینچی لپ تاپ سرفیس در راه است

تصاویر جدید از موبایل آینده گوگل منتشر شد

جاسوسی از افراد با سوءاستفاده از سیم کارت

ال جی تبلت ۱۰.۱ اینچی می سازد

آشنایی با ایرادات رایج دسته موتور خودرو +تصاویر

۱۵میلیارد دلار به صندوق اینستکس از سوی اروپایی‌ها در ۳ قسط واریز می‌شود

تلاش برای برگزاری شورای عالی آموزش ‌و پرورش با ریاست رئیس‌جمهور

رمزارز تلگرام تا ۳۱ اکتبر می‌آید!

فعالیت قارچ گونه موسسات بی هویت با عنوان « سامانه ثبت نام فراگیر پیام نور»

برترین تصاویر نجومی سال ۲۰۱۹ مشخص شدند

هنوز نتوانسته‌ایم منطق امام حسین(ع) را معرفی کنیم

شیرین کردن آب با کمک یک تکه پارچه!

مدل حکمرانی در دانشگاه باید تغییر کند

پمپئو با شکست در "فشار حداکثری" به "دروغ حداکثری" روی آورده است

مقابله با عوامل مخل اخلاق و معنویت در دانشگاه‌ها

دامن ملانیا ترامپ سوژه شد +عکس

پنجشنبه آخرین فرصت ثبت نام در رشته‌های بدون کنکور سال ۹۸

صدور احکام «معلم تمام وقت» از اول مهر

اعلام زمان آموزش در هر کلاس درس؛ حجم کتب درسی زیاد نیست

شرط بکارگیری معلم در مدارس ابتدایی غیردولتی اعلام شد

راه‌اندازی ۲۲ خط سرویس مدرسه در پایتخت

ابلاغ دستورالعمل طرح «مدرسه میزبان» / ارسال تجهیزات ورزشی به مدارس

ثبت نام ٨ میلیون دانش‌آموز در مدارس ابتدایی

تشویق دانش‌آموزان به انجام تکالیف به‌صورت الکترونیک

کاهش قابل توجه قیمت سکه +جزئیات

رابطه خوب لژیونر ایرانی با پسر زیدان

اینستاگرام صفحه دختر سردار سلیمانی را بست +عکس

شهاب حسینی در نقش شمس تبریزی بازی می‌کند

ثبت‌نام بیش از ۱.۵ میلیون کلاس اولی در مدارس

تحریم هکرهای کره‌شمالی دست و پای آنها را نمی‌بندد!

در باب انحصاری که نشان قدرت شد!

حقایقی درباره معروف‌ترین سرقت‌های اطلاعاتی جهان

رئیس جمهور برای آغاز مراسم سال تحصیلی به دانشگاه تهران می‌رود

با متخلفان علمی برخورد جدی می‌کنیم/ آخرین وضعیت دانشمند بازداشتی در آمریکا

ایجاد اکوسیستم نوآوری از ایده تا تجاری‌سازی محصول در دانشگاه آزاد

ثبت عکس رنگی از دومین دنباله‌دار بین ستاره‌ای

نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی آغاز به کار کرد

۲۰ اثر منتخب سومین دوره کتاب سال عاشورا تجلیل می‌شوند

دستگاه جنین‌یاب دیجیتالی تولید شد/ قابلیت نمایش عکس رنگی جنین

نتایج نهایی آزمون دکتری وزارت بهداشت فردا اعلام می‌شود

نسبت فرهنگ عاشورا با فرهنگ توسعه

حیرت دانشمندان از کشف اختاپوسی عجیب در عمق اقیانوس

سرنشینان بعدی ایستگاه فضایی بین‌المللی در تدارک سفر به فضا

رونمایی از یک برف‌روب خودران فرودگاهی

محققان ایرانی لباس خواب هوشمند ابداع کردند

عفونت مالاریا ریسک نارسایی قلبی را افزایش می‌دهد

ترک سیگار خطر سرطان مثانه در زنان را کاهش می‌دهد

وصیت ویژه یک گدا به فرزندانش! +عکس

کاهش ۱۴ درصدی قیمت بلیت هواپیما +جزئیات

واکنش سیدجلال حسینی به اشتباه عجیب علیفر

خمیازه جغد را تا به حال دیده بودید؟ +عکس

سلفی کارگران معدن با مارک ویلموتس +عکس

پراید ورژن آفرود در خیابان‌های اصفهان +عکس

برانکو از الاهلی اخراج شد +عکس

علیرضا فغانی و دخترش قبل از ترک‌ ایران +عکس

متلک به مدیرعامل استقلال! +عکس

باغبان جدید کاخ سفید را ببینید! +عکس

آقای بازیگر و لبخند همیشگی‌اش +عکس

علی دایی رقیب جدید رونالدو و مسی شد! +عکس

بولتون این شکلی به خانه برگشت! +عکس

فرهاد مجیدی تماشاگر تقابل قلعه‌نویی و نکونام +عکس

بیرانوند و تراکتور محروم شدند

حذف یارانه نقدی یک میلیون و ۴۰۰ هزار خانواده +جزئیات

علیفر از گزارشگری محروم شد

گرگ ایرانی در آمریکا کولاک کرد

قدرت استتار زنان اوتیسمی

چگونه بدون گوگل پلی‌استور، اپلیکیشن دانلود کنیم؟

کدام گوشی‌های شیائومی به اندروید ۱۰ آپدیت می‌شوند؟

حمایت هزار میلیارد تومانی وزارت دفاع از شرکت‌های دانش بنیان برای سال 98

حق امتیاز دستگاه تاشوی مایکروسافت منتشر شد

جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور ۹۸ اعلام شد

بررسی و نقد نگره قرآن­‌شناختی مجتهد شبستری

پیشتازی دختران در قبولی دانشگاه ها/ بیشترین قبولی در علوم تجربی

حذف پذیرش دانشجو در یک موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دیگر

عواقب سهل انگاری در تعویض به موقع تسمه تایم +تصاویر

سوناتا ۳۵ میلیون و سانتافه ۴۰۰میلیون ارزان شد +جدول

آرامگاه بی‌بی مریم بختیاری که قهرمان سریال بانوی سردار شد +عکس

شادی جالب تیم استرالیا در تهران +عکس

علیفر از گزارشگری محروم شد

حذف یارانه نقدی یک میلیون و ۴۰۰ هزار خانواده +جزئیات

زمان پخش سریال پرطرفدار اعلام شد +عکس

فرمانده نیروی زمینی سپاه روز عاشورا کجا بود؟ +عکس

مهران غفوریان و امیر نوری در هیات مداح معروف +عکس

قیمت پراید کاهش یافت/ تیبا ۴۹ میلیون تومان شد

مقایسه تعداد تعطیلات در ایران و سایر کشور‌ها +جدول

این هیئت هر شب دیزی نذری می‌دهد +عکس

نمایی زیبا از نماز ظهر عاشورا در کربلا +عکس

کاهش قابل توجه نرخ سکه +جزئیات

حمید گودرزی در مراسم پخت نذری +عکس

لحظه زیبای طلوع آفتاب در کربلا +عکس

آخرین تصویر از جان بولتون هنگام اخراج از کاخ سفید! +عکس

بوریس جانسون در کنار کلاس اولی‌ها +عکس

بولتون این شکلی به خانه برگشت! +عکس

خانم مجری در حال غواصی کردن +عکس

پورشه روکش طلا با پلاک ایران + عکس

واکنش AFC به پیروزی ایران مقابل هنگ کنگ +عکس

مقتدی صدر در کنار رهبر انقلاب در شام غریبان +عکس

نامه کوتاه استعفای جان بولتون +عکس

بازیگوشی این راکون کار دستش داد +عکس

توقف تولید شب‌نشینی مهران مدیری با شکایت صداوسیما

پراید ورژن آفرود در خیابان‌های اصفهان +عکس

حامد همایون و پازل بند در هیئت مداح معروف +عکس

آقای بازیگر و پدر مشهورش در هیئت عزاداری +عکس

علیرضا فغانی و دخترش قبل از ترک‌ ایران +عکس

شوماخر پس از ۶ سال از کما بیرون آمد