کد خبر: 121020
ف
عامل مهاجرت گروه‌های ۴ گانه ایرانیان:
آغاز پیمایش میل به مهاجرت در دستور کار رصدخانه
میل به مهاجرت در میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان" و "مهاجرت متخصصان و نیروی کار مورد مطالعه رصدخانه مهاجرت ایران قرار می‌گیرد.

به گزارش ثریا زهرا علی‌پور، مسئول روابط‌عمومی رصدخانه مهاجرت ایران، از آغاز پیمایش‌های "سنجش میل و اقدام به مهاجرت در میان ایرانیان" خبر داد و گفت: رصدخانه مهاجرت ایران به‌عنوان تنها مرکز پژوهشی کشور که متمرکز بر بررسی مهاجرت نیروی انسانی از ایران و یا مهاجرت به ایران به‌تازگی چهار پیمایش گسترده را برای سنجش میل و تصمیم به مهاجرت در میان ایرانیان آغاز کرده است.

وی خاطر نشان کرد: درنتایج پیمایش‌های سال گذشته‌ رصدخانه مهاجرت که در کمتر از دو ماه اخیر منتشر شده است، شواهد مهمی از میزان و علت‌ مهاجرت ایرانیان در ۴ گروه اصلی فعالین کسب‌وکارهای نوآورانه، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان و میزان میل به بازگشت ایرانیان خارج از کشور بیان شده است.

علیپور اضافه کرد: پیمایش‌های سال ۱۴۰۱ رصدخانه مهاجرت ایران در چهار سنجشِ "بررسی تمایلات و انگیزه‌های مهاجرتی دانشجویان خارجی در ایران"، "میل و تصمیم به بازگشت در میان ایرانیان خارج از کشور"، "تمایل و تصمیم به مهاجرت در میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان" و "مهاجرت متخصصان و نیروی کار" تعریف شده است.

به گفته وی میانگین زمان مورد نیاز برای پاسخگویی به سوالات این پرسشنامه‌ها بین ۵ تا ۷ دقیقه است و همراهی نهادهای مرتبط با انتشارِ هرچه‌بیشتر این پرسشنامه‌ها می‌تواند در گستردگی جامعه‌ آماری و نتایج دقیق‌تر مؤثر باشد.

 پیمایش‌های سنجش میل و تصمیم به مهاجرت از سال ۹۷ در میان دو گروه از اقشار اجتماعی ایران انجام شده است. در دور اول این پیمایش‌ها در سال ۹۷ در میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و در سال ۹۸ در میان فعالین کسب و کارهای کوچک و متوسط و استارت‌آپ‌ها مطالعاتی است که از سوی محققان رصدخانه مهاجرت ایران اجرایی شده است.

در این پیمایش پرسشنامه‌های "سنجش میل و تصمیم به مهاجرت" در میان ۴ گروه اجتماعی "دانشجویان و فارغ التحصیلان"، "اساتید، محققان و پژوهشگران"، "پزشکان و پرستاران" و "فعالان حوزه کسب و کارهای نوپا (استارت‌آپ‌ها)" طراحی، توزیع و جمع‌آوری شد.

دور دوم این پیمایش‌ها در میان ۴ گروه دانشجویان و فارغ التحصیلان، فعالان استارت‌آپ‌ها، اساتید، پژوهشگران و محققان و پزشکان و پرستاران در اسفند ۹۹ و بهار ۱۴۰۰ انجام شده است.

این پرسشنامه‌ها با هدف سنجش میل به مهاجرت و تصمیم به مهاجرت در میان اقشار مختلف و بررسی آثار و عوامل مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و به طور خاص تاثیر تحولات کشور و همه‌گیری ویروس کرونا بر میل و تصمیم به مهاجرت از کشور طراحی و انجام شد.

در پیمایش‌های انجام شده توســط رصدخانه مهاجرت ایران در میان گروه‌های مختلف اجتماعی، شــاخص "میل به مهاجرت"، از درصد فراوانی پاســخ "خیلی زیاد" به ســؤال "هم‌اکنون چه میزان تمایل به مهاجرت از ایران دارید؟" به دسـت آمده است. جدول زیر نتایج سنجش شاخص "میل به مهاجرت" در کلیه پیمایش‌ها در میان گروه‌های مختلف اجتماعی را نشان می‌دهد:

آغاز پیمایش میل به مهاجرت در دستور کار رصدخانه/عامل مهاجرت گروه‌های ۴ گانه ایرانیان

در همه گروه‌های مورد مطالعه تراز شاخص بیش از ۴۰ درصد بوده است، همچنین نشان داد که تمایل به مهاجرت به صورت بسیار زیاد در میان پزشکان و پرستاران و همچنین اساتید و محققان از سایر گروه‌ها بالاتر است و در تراز ۵۰ درصد است. این شاخص برای گروه‌های دانشجویان و فارغ‌التحصیلان و استارت‌آپی در تراز ۴۰ درصد بوده است.

تنها ۷ تا ۱۱ درصد افراد در همه گروه‌ها تمایل به مهاجرت خیلی کم دارند و در حدود ۴۰ تا ۵۳ درصد افراد در همه گروه‌ها تمایل بسیار زیادی به مهاجرت دارند.

آغاز پیمایش میل به مهاجرت در دستور کار رصدخانه/عامل مهاجرت گروه‌های ۴ گانه ایرانیان

 

آغاز پیمایش میل به مهاجرت در دستور کار رصدخانه/عامل مهاجرت گروه‌های ۴ گانه ایرانیان

در مطالعات رصدخانه مهاجرت تاکید شده از آنجایی که شاخص "میل به مهاجرت" می‌تواند تحت تأثیر عوامل کلان و وضعیت کلی کشور به خصوص در دوران شیوع کرونا قرار گرفته باشد، بر همین اساس در پیمایش‌های رصدخانه مهاجرت ایران میزان "میل به مهاجرت افراد" به صورت تفکیکی از سه گروه "فعالین اســتارت‌آپ‌ها"، "اساتید و محققان" و "پزشکان و پرستاران" قبل از شروع کرونا و پس از آن در حال حاضر از آنها سؤال شده است.

نتایج حاکی از آن است که در هر سه گروه سؤال شونده‌، در دوران پیش و بعد از کرونا تغییرات محسوسی در شدت میل به مهاجرت مشاهده می‌شود.

تغییرات عددی شاخص "میل به مهاجرت" پس از کرونا در میان دو گروه اســتارت‌آپ‌ها و اساتید بیش از ۲۰ درصد و در میان پزشکان و پرستاران ۸ درصد نسبت به پیش از آن افزایش داشته است.

آغاز پیمایش میل به مهاجرت در دستور کار رصدخانه/عامل مهاجرت گروه‌های ۴ گانه ایرانیان

علاوه بر آن عوامل درونی (موارد شخصی و فردی) و عوامل بیرونی (شرایط کلی کشور) بر میل مهاجرت در دو دسته سوال از گروه‌های هدف پرسش شده است. در گروه‌های دانشجویان و پزشکان و پرستان تاثیر عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر میل به مهاجرت در قالب دو سوال جداگانه مورد سنجش قرار گرفته است.

در گروه اساتید، محققان و پژوهشگران و همچنین گروه فعالین استارت‌آپ‌ها تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر میل به مهاجرت در قالب یک سوال طیفی (یک سر طیف تحت تاثیر کامل عوامل درونی به سر دیگر طیف تحت تاثیر کامل عوامل بیرونی) مورد سنجش قرار گرفته است.

نتایج این تحقیق نشان داد که بیش از ۷۰ درصد پزشکان و پرستاران و حدود ۶۰ درصد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان تاثیر عوامل بیرونی را بر تمایل به مهاجرت خود بسیار زیاد دانسته‌اند.

این در حالی است که در حدود ۱۶ درصد از افراد این دو گروه، اثر عوامل درونی را در تمایل به مهاجرت خود بسیار زیاد دانسته‌اند.

آغاز پیمایش میل به مهاجرت در دستور کار رصدخانه/عامل مهاجرت گروه‌های ۴ گانه ایرانیان

 

آغاز پیمایش میل به مهاجرت در دستور کار رصدخانه/عامل مهاجرت گروه‌های ۴ گانه ایرانیان

بر اساس نتایج مطالعات محققان رصدخانه مهاجرت ایران، در جــدول زیر عوامل اصلی (۵ عامل با بیشــترین فراوانی) مؤثر بر تمایل افراد به مهاجرت در گروه‌های مختلف مورد بررسی، آورده شده است. بی‌ثباتی اقتصادی در غالب گروه‌ها از جمله عامل اصلی مؤثر بر تمایل به مهاجرت بوده است.

 

گروه ۵ عامل اصلی میل به مهاجرت
دانشجویان‌وفارغ‌التحصیلان بی‌ثباتی
شیوه حکمرانی
ناامیدی نسبت به آینده
امید به زندگی بهتر در خارج از کشور
وضعیت آزادی‌های فردی و اجتماعی
پزشکان‌وپرستاران بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی
کیفیت زندگی بهتر در خارج از کشور
شیوه حکمرانی
کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای بین‌المللی
درآمد پایین
فعالین استارت آپی ناامیدی از اصلاح امور کشور
آینده مبهم و عدم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت
شیوه حکمرانی
تامین وضعیت رفاهی و معیشتی مناسب
امکان شاد زندگی کردن
اساتید، محققان و پژوهشگران بی‌ثباتی اقتصادی
عدم شایسته سالاری
سطح درآمد و تناسب آن با هزینه‌ها
امکان شاد زندگی کردن
سلامت اخلاقی جامعه

منبع : روابط‌ عمومی رصدخانه مهاجرت ایران


مرتبط ها
ارسال نظر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

فضانوردان چینی به زمین بازگشتند

فضانورد قدیمی ناسا بازنشسته شد

موج جریمه‌های سنگین در انتظار توییتر

هکرهای چینی سرویس مخفی آمریکا را فلج کردند

توالت هوشمند به کمک تشخیص بیماری‌های روده می‌آید

مهارت‌آموزی صحیح در مدارس، کیفیت خدمات در جامعه را بالا می‌برد

طرح 313، روحیه خودباوری، هویت ملی و مذهبی را در دانش‌آموزان تقویت می‌کند

قالیباف: برآورده کردن خواسته‌های یک جوان در ۴۰ سالگی‌اش برایش ارزشی ندارد

محصول مجازی قصه‌های پندآموز منتشر می‌شود

کتاب تصویری نورمن این کارو نکرده منتشر شد

آزمون‌ کتبی دانشنامه و گواهینامه تخصصی دندانپزشکی برگزار شد

افزایش یک میلیونی دانش‌آموزان و نیاز ساخت ۲۵ هزار کلاس درس

کپسول اوریون در راه بازگشت به خانه قرار گرفت

آغاز ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد از فردا

کشف ستون بزرگ مذاب زیر سطح مریخ+عکس

آغاز ثبت‌نام در جایزه البرز ۱۴۰۲ به منظور تقدیر از نخبگان

توجه به کودکان استثنایی مصداق عدالت آموزشی است

۶ هزار و ۷۰۰ نیاز پژوهشی در کشور شناسایی شد

تصاویر دیدنی از کرج برفی در این روزها

مالک کره ماه چه کسی است؟

ترسناک‌ترین موجودات عجیب‌الخلقه دریایی+عکس

نظام آموزشی دانشگاه پیام نور بازنگری می‌شود

تشکیل کمیته‌ای برای بررسی خودکشی دانشجوی دکتری

رقابت ورزشی 13 هزار دانش‌آموز دبیرستانی

افزایش ۳ درصدی پوشش تحصیلی دانش‌آموزان استثنایی

جنبش‌های دانشجویی بیدارکننده افکار و شکل‌دهنده گفتمان‌ها هستند

دانشگاه باید محل تضارب آرا و اندیشه باشد

عدم اختصاص ردیف مستقل بودجه برای ورزش در دانشگاه ها

استفاده از فیلم‌های منتخب جشنواره رشد در کتاب‌های درسی

معلمان استثنایی بدون مشکل استخدام می‌شوند

چهل و ششمین شماره نشریه سرو منتشر شد

شعب کتابشهر به مخاطبان تخفیف می‌دهند

شیوه‌نامه یارانه غذای دانشجویی ابلاغ شد

رونمایی از سامانه‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

شرایط پرداخت وام به دانشجویان ترم اضافه و مجازی اعلام شد

امروز آخرین مهلت شرکت در تکمیل ظرفیت دستیاری‌پزشکی

قدردانی از مرزبندی دانشگاهیان با متعرضین به ساحت دانشگاه

کتاب سینمای ژاپن؛ از آغاز تا پایان جنگ جهانی دوم منتشر شد

حقیقت و افسانه بازنشر شد/شرح حال راسل و کتاب‌های تاثیرگذار بر او

شناسایی لاشه ۲۵۰۰ فوک خزری در سواحل روسیه

نحوه شرکت در المپیادهای علمی دانش‌آموزی مشخص شد/ آغاز ثبت‌نام از فردا

توضیحات آموزش و پرورش فارس در خصوص تنبیه بدنی دانش آموز مرودشتی

حضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو قطعی شد

تصمیم مهم درباره تعهدات آموزش رایگان رشته های علوم پزشکی در کنکور

وبینار معرفی طرح شهید وزوایی ویژۀ طلاب برگزار می‌شود

دانشگاه امیرکبیر هیچ مجوزی برای برگزاری برنامه ۱۶ آذر صادر نکرد

جنبش دانشجویی دوباره احیا می‌شود؟

آغاز فرآیند نقل و انتقال دانشجویان علمی کاربردی از امروز

۱۶ آذر امسال، نقطه عطفی در نمایش بلوغ جنبش اصیل دانشجویی است

جلسه همفکری ریاست دانشگاه خوارزمی با نمایندگان دانشجویان

310 هزار دانش‌آموز در المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای شرکت می‌کنند

مدارس به پاتوق‌های نوجوانانه تبدیل می‌شود

کتاب احکام باروری و فرزندآوری منتشر شد

کالای فرهنگی ره توشه با مرور بیانات ائمه معصومین برگزار می‌شود

روز شمار هفته بزرگداشت قرآن، عترت و نماز اعلام شد

معاون وزیر علوم: ایجاد رشته‌های جدید متناسب با نیاز جامعه است

دروس هنرستانی‌ها به عنوان سابقه تحصیلی کنکور هنر در نظر گرفته شد

بازدید رایگان دانشجویان از برج میلاد

پزشکیان:می‌گویند اعتراض نکنید/خضریان: می‌توان با اصلاح، اعتراض را پذیرفت

اجرای مربی‌گری اساتید علوم پزشکی تهران در آموزش، پژوهش و فرهنگ

مهلت ارسال آثار به اولین جشنواره علمی شهید چمران تمدید شد

معاون پارلمانی رئیس جمهور به دانشگاه علامه می رود

برگزاری مراسم روز دانشجو در دانشگاه شریف با حضور انسیه خزعلی

توضیحات ویس کرمی در خصوص دو نوبته شدن جلسات مجلس در آستانه روز دانشجو

تقدیر از ۴۷ محقق برتر در جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

چاپ ترجمه کتاب افسر انگلیسی درباره فعالیت‌های بریتانیا در ایران

ژنرال ارتش مرده اسماعیل کاداره به کتابفروشی‌ها آمد

شرکت ۵ هزار و ۷۰۰ نفر در مهلت مجدد ثبت نام آزمون دکتری ۱۴۰۲

پیام رئیس دانشگاه تهران در پی شهادت دانش‌آموخته بسیجی این دانشگاه

رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف عضو آکادمی علوم جهان شد

دانش‌آموزان، آموزش‌های امدادی می‌بینند

آغاز ثبت‌نام وام دانشجویان دستیاری و دکتری تخصصی

پیشرفت علم و مسائل آن منتشر شد/جستجوی نظریه‌ای در باب رشد علم

کودک آزاری مدرن در عصر دیجیتال/آیا متاورس یک مدینه فاسده است؟

دلیل افزایش ۵ برابری نرخ لغو تعهد آموزش رایگان

اعمال آخرین مدرک تحصیلی در احکام کارگزینی معلمان

آخرین مهلت ثبت‌نام آزمون دکتری

فردا، آخرین مهلت ثبت درخواست تدریس در دانشگاه علمی کاربردی

نظام آموزشی دانشگاه پیام‌نور بازنگری می‌شود

علت مسمومیت دانشجویان دانشگاه صنعتی اراک هنوز اعلام نشده است

حیوان عجیبی که مغز خود را می‌خورد+عکس

بازسازی دیدنی چهره زن ۱۶۰۰ ساله+عکس

تانک‌های خودران آلمان به خدمت اوکراین درآمد+عکس

پیرترین حیوان روی خشکی که با نزدیک ۲ قرن سن+عکس

کشف تمساح شاخ‌دار عجیب در استرالیا+عکس

زندگی عجیب هیولای ماقبل تاریخ در کاستاریکا+عکس

ایده عجیب یک دانشمند برای سکونت در مریخ

تصویر دیدنی از تلفن همراه ناصرالدین شاه قاجار+عکس

لحظه دیدنی پیاده‌روی فضایی دو فضانورد+عکس

پرتره مومیایی‌ها در مقبره مصر باستان کشف شد+عکس

اسباب بازی جالب کودکان در عصر برنز+عکس

خودروهایی که عمر طولانی می‌کنند+عکس

مالک کره ماه چه کسی است؟

باور کنید این یک آهنگساز زن نیست، ربات است+عکس

رونمایی از بزرگترین بمب افکن اتمی آمریکا+عکس

پرنده شکاری هندی‌ها پهپادها را بیچاره کرد+عکس

رونمایی از شاهکار سوپر آفرودی لامبورگینی+عکس

کشف ستون بزرگ مذاب زیر سطح مریخ+عکس

تصویر شگفت‌انگیز هابل از یک خوشه ستاره‌ای+عکس

فضانوردان چینی در مغولستان فرود می‌آیند

نسل جدید ماهواره استارلینک مستقر می‌شود

تصویر شگفت‌انگیز از بزرگترین قمر زحل+عکس

استفاده بحث‌برانگیز از تکنولوژی VAR در جام‌جهانی فوتبال

ترسناک‌ترین موجودات عجیب‌الخلقه دریایی+عکس

توالت هوشمند به کمک تشخیص بیماری‌های روده می‌آید

هکرهای چینی سرویس مخفی آمریکا را فلج کردند

رقابت راه آهن پر سرعت اسپانیا با دنیا داغ می‌شود

تصویربرداری حجمی در فناوری انیمیشن موانع را می‌شکند

کپسول اوریون در راه بازگشت به خانه قرار گرفت

پلانکتون‌ها به کمک رهایی از کربن دی‌اکسید اقیانوس‌ها می‌آیند