کد خبر: 147712
ف
بر پایه ویرایش ژانویه ۲۰۲۴:
بهبود رتبه دانشگاه‌های ایرانی در جدیدترین رتبه بندی وبومتریکس
بر اساس سامانه رتبه‌بندی «وبومتریکس» (یا رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها) تعداد ۴۳۵ مؤسسه ایرانی در فهرست ۱۱ هزار مؤسسه‌ای این سامانه قرار گرفتند و با بهبود رتبه مواجه شدند.

به گزارش ثریا - آزمایشگاه «سایبرمتریکس» سالانه دو ویرایش از نظام «وبومتریکس» در ماه‌های ژانویه و ژوئیه منتشر می‌کند. پشتیبانی از دسترسی آزاد، دسترسی الکترونیکی به انتشارات علمی، و دسترسی به دیگر منابع دانشگاهی از نخستین هدف‌های این نظام رتبه‌بندی است.

تأثیر (یا رؤیت‌پذیری)، دسترسی (یا شفافیت / باز بودن)، و سرآمدی (پژوهش) سنجه‌هایی هستند که «وبومتریکس» برای ارزیابی وبگاه مؤسسه‌ها به کار می‌برد.

هدف کلیدی از انتشار «وبومتریکس»، نه تنها رتبه‌بندی وبگاه‌ها، بلکه بهبود انتشارات وبی است.

منبع جمع آوری اطلاعات این نظام رتبه بندی، موتور جست‌وجوی گوگل، «ای هرف»، «مجستیک»، «گوگل اسکالر» و مؤسسه سایماگو است.

در ویرایش ژانویه ۲۰۲۴ نظام «وبومتریکس» تعداد ۴۳۵ مؤسسه ایرانی در جمع ۱۱ هزار و ۹۸۹ مؤسسه در دنیا قرار گرفته اند. رتبه مؤسسات ایرانی در این نسخه نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.

در سال گذشته میلادی رتبه «دانشگاه تهران» به عنوان برترین مؤسسه ایرانی در این سیاهه در رتبه ۳۰۵ جهان و نخست ملی بود که امسال این رتبه به ۲۸۵ جهان و نخست ملی ارتقا یافته است.

پس از این، دانشگاه‌های «علوم پزشکی تهران»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، «صنعتی شریف»، «صنعتی امیرکبیر»، «علوم پزشکی تبریز»، «علم و صنعت ایران»، «علوم پزشکی مشهد»، «فردوسی مشهد»، و «علوم پزشکی ایران» در رتبه‌های دوم تا دهم ملی هستند.

در جدول زیر رتبه ملی، رتبه جهانی ژانویه سال ۲۰۲۴ و رتبه سال ۲۰۲۳ تعداد ۵۰ مؤسسه برتر ایرانی در سنجه‌های گوناگون این نظام رتبه‌بندی گزارش شده است.

جدول ۳۰ دانشگاه برتر کشور در نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس» ویرایش ژانویه ۲۰۲۴ میلادی با مقایسه رتبه

مؤسسه رتبه ملی رتبه جهانی ۲۰۲۴ رتبه جهانی ۲۰۲۳
دانشگاه تهران ۱ ۲۸۵ ۳۰۵
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲ ۴۴۵ ۴۶۰
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳ ۶۰۶ ۶۲۶
دانشگاه صنعتی شریف ۴ ۶۳۹ ۶۳۷
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۵ ۷۹۲ ۷۸۸
دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ۶ ۸۹۰ ۸۷۶
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۷ ۹۲۰ ۱۰۲۶
دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸ ۹۴۰ ۹۵۰
دانشگاه فردوسی مشهد ۹ ۹۴۰ ۹۳۹
دانشگاه شهید بهشتی ۱۰ ۹۶۷ ۹۵۹
دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۱ ۱۰۲۵ ۱۰۱۲
دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۲ ۱۰۲۷ ۱۰۲۶
دانشگاه تبریز ۱۳ ۱۰۵۲ ۱۰۵۵
دانشگاه شیراز ۱۴ ۱۰۷۱ ۱۱۰۰
دانشگاه گیلان ۱۵ ۱۲۹۷ ۱۳۶۰
دانشگاه اصفهان ۱۶ ۱۴۲۳ ۱۴۱۴
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی ۱۷ ۱۴۳۲ ۱۴۲۷
دانشگاه پیام نور ۱۸ ۱۴۹۱ ۱۴۹۰
دانشگاه بوعلی سینا همدان ۱۹ ۱۵۸۶ ۱۶۵۵
دانشگاه تربیت مدرس ۲۰ ۱۶۳۹ ۱۶۲۷
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲۱ ۱۶۶۰ ۸۶۲
دانشگاه شهید باهنر کرمان ۲۲ ۱۶۷۷ ۱۶۴۰
دانشگاه کاشان ۲۳ ۱۷۶۰ ۱۷۲۹
دانشگاه ارومیه ۲۴ ۱۷۸۴ ۱۸۰۱
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۲۵ ۱۷۹۳ ۱۷۶۱
دانشگاه سمنان ۲۶ ۱۷۹۳ ۱۷۸۸
دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۲۷ ۱۸۰۹ ۱۸۲۲
دانشگاه اراک ۲۸ ۱۸۱۵ ۱۸۷۹
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۲۹ ۱۸۴۳ ۹۲۵
دانشگاه علوم پزشکی همدان ۳۰ ۱۹۵۹ ۱۹۶۴

جدول نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس» ویرایش ژانویه ۲۰۲۴ میلادی مؤسسات ایرانی با رتبه زیر ۴ هزار

مؤسسه رتبه جهانی ۲۰۲۴ مؤسسه رتبه جهانی ۲۰۲۴ مؤسسه رتبه جهانی ۲۰۲۴
دانشگاه تهران ۲۸۵ دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۲۲۷۹ دانشگاه حکیم سبزواری ۳۱۷۱
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴۴۵ دانشگاه بجنورد ۲۳۱۲ دانشگاه خلیج فارس بوشهر ۳۱۹۱
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۶۰۶ دانشگاه زنجان ۲۳۲۲ دانشگاه یزد ۳۲۰۴
دانشگاه صنعتی شریف ۶۳۹ دانشگاه صنعتی کرمانشاه ۲۳۵۷ دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۳۲۱۲
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۷۹۲ دانشگاه مازندران ۲۳۶۷ دانشگاه صنعتی شاهرود ۳۲۳۴
دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ۸۹۰ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ۲۴۱۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۳۲۳۴
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۹۲۰ دانشگاه سیستان و بلوچستان ۲۴۲۵ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ۳۲۴۶
دانشگاه علوم پزشکی ایران ۹۴۰ دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۲۴۳۳ دانشگاه کردستان ۳۳۴۳
دانشگاه فردوسی مشهد ۹۴۰ دانشگاه شهید چمران اهواز ۲۴۴۸ دانشگاه صنعت نفت ۳۳۷۱
دانشگاه شهید بهشتی ۹۶۷ دانشگاه شهرکرد ۲۴۹۹ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۳۳۸۱
دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۰۲۵ دانشگاه صنعتی سهند ۲۵۲۸ دانشگاه گلستان ۳۴۰۰
دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۰۲۷ دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۲۵۶۰ دانشگاه ولیعصر رفسنجان ۳۴۵۵
دانشگاه تبریز ۱۰۵۲ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۲۶۴۴ دانشگاه صنعتی کرمان ۳۵۳۹
دانشگاه شیراز ۱۰۷۱ دانشگاه قم ۲۶۵۵ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۳۵۸۲
دانشگاه گیلان ۱۲۹۷ دانشگاه صنعتی شیراز ۲۷۰۰ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۳۵۹۴
دانشگاه اصفهان ۱۴۲۳ دانشگاه لرستان ۲۷۲۰ دانشگاه علوم پزشکی ارتش ۳۶۴۳
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی ۱۴۳۲ دانشگاه بیرجند ۲۷۳۸ دانشگاه صنعتی ارومیه ۳۶۵۱
دانشگاه پیام نور ۱۴۹۱ دانشگاه الزهرا ۲۷۳۸ دانشگاه علامه طباطبایی ۳۶۵۷
دانشگاه بوعلی سینا همدان ۱۵۸۶ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۲۷۴۶ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۳۶۶۹
دانشگاه تربیت مدرس ۱۶۳۹ دانشگاه علوم پزشکی اراک ۲۷۷۶ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۳۷۲۲
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۶۶۰ دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۲۷۷۹ دانشگاه علوم پزشکی دزفول ۳۷۴۸
دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۶۷۷ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۲۷۸۶ دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ۳۸۱۳
دانشگاه کاشان ۱۷۶۰ دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۲۷۹۹ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۳۸۲۵
دانشگاه ارومیه ۱۷۸۴ دانشگاه علوم پزشکی ایلام ۲۸۲۸ دانشگاه علوم توانبخشی ۳۸۴۰
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۱۷۹۳ دانشگاه علوم پزشکی فسا ۲۸۴۵ دانشگاه ملایر ۳۸۷۲
دانشگاه سمنان ۱۷۹۳ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۲۹۲۱ دانشگاه شاهد ۳۸۷۲
دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۸۰۹ دانشگاه علوم پزشکی بابل ۲۹۴۰ دانشگاه علم و فرهنگ ۳۹۶۷
دانشگاه اراک ۱۸۱۵ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۹۸۳ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ۳۹۸۶
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۸۴۳ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ۳۰۴۲ پژوهشگاه مواد و انرژی ۳۹۹۰
دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱۹۵۹ مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان ۳۱۱۹  
دانشگاه محقق اردبیلی ۱۹۸۰ دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۳۱۲۲
دانشگاه خوارزمی ۲۰۳۶ دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۳۱۲۷
دانشگاه رازی کرمانشاه ۲۱۳۶ دانشگاه یاسوج ۳۱۳۴
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۲۱۸۱ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۳۱۶۹

همچنین تعداد ۳۳۸ مؤسسه ایرانی در رتبه‌های ۴ هزار تا ۳۱ هزار در نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس» ویرایش ژانویه ۲۰۲۴ میلادی درج شده اند.

در ویرایش ژانویه ۲۰۲۴ تعداد ۱۰ دانشگاه برتر جهان نیز معرفی شده اند که از رتبه اول تا دهم به ترتیب شامل دانشگاه هاروارد از آمریکا، دانشگاه استانفورد از آمریکا، انستیتو فناوری ماساچوست از آمریکا، دانشگاه آکسفورد از انگلستان، دانشگاه میشیگان از آمریکا، دانشگاه برکلی کالیفرنیا از آمریکا، دانشگاه کرنل از آمریکا، دانشگاه واشنگنتن از آمریکا، دانشگاه کلمبیا نیویورک از آمریکا، دانشگاه پنسیلوانیا از آمریکا هستند.

منبع : دانشگاه های برتر جهان


مرتبط ها
ارسال نظر
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

یادداشت| درباره ادعای تاجزاده

طرح جامع حمایت از نخبگان در حال تدوین است

دعوت اساتید بسیجی دانشگاه‌های تهران بزرگ از مردم برای حضور در انتخابات

کتاب شناخت عوامل نمایش به چاپ شانزدهم رسید

بازنویسی حکایت ازدواج با خورشید به چاپ دوم رسید

وقتی نگاه مسؤولان به سمت تولیدات داخلی می‌چرخد

فرصت توسعه صنایع خلاق در کشور ایجاد شده است

دانشگاهیان با حضور در انتخابات مجلس انتخاب اصلح خواهند داشت/ رای ما قدرت ماست

شرکت ۱۰ هزار دانشجو در آزمون های گروه پزشکی و دندانپزشکی

سیاح وارد کتابفروشی‌ها شد

مجموعه پاورقی‌ها منتشر شد/داستان های شاهنامه به زبان ساده

پیشمرگ هیتلر به کتابفروشی‌ها آمد/معرفی یک‌نویسنده ایتالیایی

اتوبوس فیروزه‌ای به بازار نشر آمد

کتاب بیانیه‌ها و منشورهای ایکوموس با ویراست جدید منتشر شد

گرفتن پروژه از صنعت از شکار نهنگ سخت‌تر است

برترین‌های نخستین دوره جایزه ملی پروفسور وقار معرفی و تجلیل شدند

وزیر علوم‌: مشکلات بودجه دانشگاه‌ها برای سال ۱۴۰۳ رفع می‌شود

نقشی که مجلس آینده باید در نظام آموزشی کشور ایفا کند

دعوت انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده دکتر شریعتی از دانشجویان برای مشارکت در انتخابات

نمایشگاه کار دانشگاه شهیدبهشتی برپا شد

دعوت رییس دانشگاه علامه‌طباطبائی برای مشارکت حداکثری در انتخابات

75 استاد دانشگاه علم صنعت جزو یک و دو درصد دانشدان برتر دنیا

هشدار آموزش و پرورش به معلم بلاگرها/فیلمبرداری از دانش‌آموزان ممنوع است

فلسفه به مثابه روشی برای زندگی است

روایت حسن و سمیه خواندنی شد

ضرورت تولید اسباب‌بازی هوشمند و بومی

جشنواره روز بین‌الملل دانشجویان خارجی برگزار می شود

چهار محور اصلی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعلام شد

دانش آموزان ۱۳۷۷ مدرسه سرود سلام فرمانده را همخوانی کردند

برگزاری گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌ها

پیشنهاد ظریف درباره جذب دانشجوی خارجی در رشته‌های شیعه‌‌شناسی و ایران‌شناسی

جنبش‌های دانشجویی؛ عامل اصلی فضای پر شور و نشاط انتخابات

روایت یک اتفاق در صنعت برق کشور چاپ شد

دانشگاه تربیت مدرس و مرکز علم نانو فناوری چین همکاری می کنند

مهلت ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی دوباره تمدید شد

ملاحظات اخلاقی در دانشگاه‌ها باید به برنامه‌های آموزشی اضافه شود

دعوت جهادگران دانشگاهی از ملت فهیم ایران برای حضور در پای صندوق‌های رای

مطالعات دریایی، هوایی، انرژی و فناوری‌های نوظهور اولویت‌های تحقیقاتی دانشگاه امیرکبیر

جزئیات تعطیلی پایان سال، ایام نوروز و ساعت کاری دانشگاه آزاد در ماه مبارک رمضان

دانش‌آموزان نماینده فرماندار در شعب اخذ رای می‌شوند

فرصت جدید ثبت‌نام آزمون‌ دستیاری پزشکی از ۱۲ اسفند آغاز می‌شود

شهبازی: توجه به اخلاق در دانشگاه‌ها نقش مهمی در شکل‌گیری و تربیت نسل‌های آینده دارد

دعوت رئیس دانشگاه علامه‌طباطبائی برای مشارکت حداکثری در انتخابات

ثبت‌نام فراخوان جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد

فروش این گوشی چینی در اروپا رکورد زد

دو شاسی بلند کوچک و قدرتمند سوزوکی به ایران می‌آیند+عکس

تقویت مبانی دینی و اعتقادی دانش‌آموزان مدارس غیردولتی

چهار محور اصلی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعلام شد

برپایی نمایشگاه و جشنواره ملی هنرهای دیجیتال و انیمیشن هکاتوم در دانشگاه دامغان

اختصاص ۹۵۷ هکتار به طرح مسکن دانشگاه آزاد اسلامی

نگاه به ماه از دید لندر ادیسه که روی ماه چپ کرد +عکس

ثبت‌نام بورس پژوهشی شهید تندگویان ویژه دانشجویان دکتری آغاز شد

شرکت در انتخابات، به معنای قبول داشتن کلیت نظام است

گفتمان‌سازی مناظرات دانشجویی در کشور شکل بگیرد/ اعلام زمان انتشار فراخوان مناظرات بعدی

گوشی جدید مجهز به هوش مصنوعی بدون هیچ گونه اپلیکیشن+عکس

پایان قصه هزار و یک شب پرونده‌های مشکوک به تقلب در کنکور با همکاری سه قوه

صحرایی: حقوق معلمان حق‌التدریسی افزایش می‌یابد/ آغاز ساخت ۱۰۰ هزار مسکن فرهنگیان

آموزش و پرورش مامور تهیه نقشه راه اجرای سند تحول نظام آموزشی شد

منعی برای حضور زنان در خبرگان رهبری نیست/ حق مردم است دلایل رد صلاحیت روحانی را بدانند

توزیع ۸۵ هزار کارت همیار مشارکت بین دانش آموزان سمنانی در آستانه انتخابات ۱۱ اسفند

ماموریتی برای مجلس دوازدهم؛ رفع فقر و شکاف یادگیری

از مزایای آموزش‌ الکترونیکی به درستی استفاده نمی‌شود

نتایج پذیرش براساس سوابق تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

اف-۱۵ ایگل پیشرفته‌ترین و قدرتمندترین ایگل دنیا+عکس

سفارش عجیب ایلان ماسک برای حل مشکل ویندوز

شی پرنده ناشناسی که موشک اتمی آمریکا را از کار انداخت+عکس

آپشن جدید رنو که یک شوخی نیست و کاملا واقعی است+عکس

منتظر این تویوتا کرولای جدید در ایران باشید+عکس

کره جنوبی رقیب سوخوی روسی را به تولید انبوه می‌رساند+عکس

سلاح قدرتمندی که آمریکا به تایوان تحویل داد و ماسک را عصبانی کرد

گوشی جذابی که زنگ خطر را برای سامسونگ به صدا در آورد+عکس

محل نگهداری صندوق های رای+عکس

الناز شاکردوست در کنار آدم برفی اش+عکس

بارش برف خیابان های تهران را قفل کرد+عکس

ذوالفقار ایران از ونزوئلا سر در آورد+عکس

تاریخی که نیوتن برای پایان جهان پیش بینی کرده بود

شاهکار جدید موتورسیکلت‌ها که شبیه یک موشک زمینی است+عکس

بازگشت نوه پراید ساخت کره جنوبی با شکلی جدید به ایران+عکس

هوش مصنوعی دنبال شلیک بمب اتم است

انتشار نظر یا تبلیغ نامزدها در جریان انتخابات در شبکه شاد ممنوع است

تاریخی که نیوتن برای پایان جهان پیش بینی کرده بود

ذوالفقار ایران از ونزوئلا سر در آورد+عکس

کشفی درباره اعداد اعشاری که علم ریاضی را متحول می‌کند+عکس

قدرتمندترین گوشی که نه سامسونگ است نه اپل+عکس

ماهواره فضایی که می‌تواند چهره‌های افراد روی زمین را شناسایی کند+عکس

هلی کوپتر هندی جای بالگرد ناسا به مریخ می‌رود+عکس

طراحی رویایی آیفون ۱۶ فاش شد+عکس

فروش این گوشی چینی در اروپا رکورد زد

بویینگ زیردریایی جنگی بدون سرنشین ساخت+عکس

بدترین محصول اپل معرفی شد+عکس

موتورسیکلت جدید هوندا که پادشاه بقیه موتورسیکلت‌هاست+عکس

رنوی محبوب ایرانی‌ها دوباره تولید شد+عکس

عذرخواهی و پرداخت غرامت اپراتور آمریکایی برای قطعی چند ساعت اینترنت

این نرم افزارهای معروف دیگر رایگان نیستند

نگاه به ماه از دید لندر ادیسه که روی ماه چپ کرد +عکس

سفارش عجیب ایلان ماسک برای حل مشکل ویندوز

گوشی جدید مجهز به هوش مصنوعی بدون هیچ گونه اپلیکیشن+عکس

آپشن جدید رنو که یک شوخی نیست و کاملا واقعی است+عکس

منتظر این تویوتا کرولای جدید در ایران باشید+عکس

قدرتمندترین شراره خورشید فعالیت خود را شروع کرد+عکس

خط تولید وانت نیسان ایرانی در کنیا شروع به کار کرد+عکس

تانک آمریکایی با شکلی عجیب که ارتش روسیه آن را منهدم کرد+عکس

فراری دست سازی که در مشهد دیده شد و خبرساز شد+عکس

اف-۱۵ ایگل پیشرفته‌ترین و قدرتمندترین ایگل دنیا+عکس

بازگشت نوه پراید ساخت کره جنوبی با شکلی جدید به ایران+عکس

دو خودروی جدید ایرانی نیمه اتوماتیک وارد بازار می‌شوند+عکس

شی پرنده ناشناسی که موشک اتمی آمریکا را از کار انداخت+عکس

رونمایی از مدرن‌ترین تانک ایرانی با فاصله یاب لیزری +عکس

نمایی زیبا از ریاض عربستان که سفیر ایران منتشر کرد+عکس

جت‌های جنگنده جدید جمهوری آذربایجان تحویل داده شدند+عکس